Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.
Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.
Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.
Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.
Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.
Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

            
Inicijuoja sistemines MTEP srities analizes, analizuoja MTEP problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus Vyriausybei, Vyriausybės kancleriui, tiesioginiam vadovui.
Organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų MTEP ir inovacijų politikos klausimais įgyvendinimą, koordinuoja tarptautines iniciatyvas MTEP tarpvalstybinės sąveikos didinimo, tarpvalstybinių barjerų mažinimo ir kitais MTEP klausimais.
Tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų MTEP ir inovacijų politikos srityje.
Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, strateginius dokumentus MTEP ir inovacijų klausimais.
Dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir / ar metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų.
Pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose/pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, kitose institucijose ir įstaigose.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.