Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį strateginio planavimo, veiklos rezultatų stebėsenos, analizės ir (arba) vertinimo srityse;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės kanceliarijos darbą ir strateginio planavimo sistemą;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, gebėti nustatyti pagrindines problemas, siūlyti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, rengti ataskaitas, išvadas ir pasiūlymus;
•    išmanyti pagrindinius projektinio valdymo principus;
•    turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti dirbti komandoje ir su suinteresuotomis šalimis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    vykdyti strateginio valdymo Lietuvoje ir užsienyje aktualijų ir gerosios praktikos stebėseną bei jos pagrindu rengti ir platinti projekto tikslinei grupei naujienlaiškius;
•    teikti pasiūlymus dėl projekto renginių turinio ir pranešėjų, rinkti ir analizuoti projekto renginių dalyvių nuomonę apie renginių naudą;
•    vertinti ministerijų strateginio valdymo dokumentų turinį ir kokybę bei teikti pasiūlymus dėl jų kokybės gerinimo;
•    teikti projekto tikslinei grupei konsultacijas strateginio valdymo dokumentų rengimo, veiklos stebėsenos klausimais;
•    prisidėti prie kitų projekto veiklų įgyvendinimo;
•    prisidėti užtikrinant, kad informacija būtų laiku parengiama ir pateikiama Europos socialinio fondo agentūrai, kitoms projekto veiklą administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms, rengiant ataskaitas, suvestines, mokėjimų prašymus ir kitus dokumentus;
•    prisidėti užtikrinant informacijos apie projekto veiklas parengimą ir sklaidą, rengiant informaciją, skirtą projektui viešinti;
•    sistemingai kaupti ir teikti susistemintą informaciją apie projekto įgyvendinimo tarpinius rezultatus projekto įgyvendinimo grupei;
•    laiku informuoti projekto vadovą apie aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai vykdyti projektą, arba jų grėsmę ir siūlyti sprendimus, kaip jas šalinti;
•    kuruojamais klausimais rengti ir teikti reikiamą informaciją, tinkamai ir laiku bendradarbiauti ir teikti pagalbą, konsultacijas projekto įgyvendinimo grupei, paslaugų teikėjams ar kitiems suinteresuotiems asmenims;
•    tinkamai atstovauti projekto vykdytojo interesams bendraujant su ministerijomis;
•    pagal kompetenciją vykdyti kitus projekto vadovo, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus, susijusius su projektu.