Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

studijų kryptis – sociologija (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – C1.

 

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

 

Atlieka sisteminius strateginio valdymo procesų kokybės vertinimus, rengia siūlymus dėl procesų tobulinimo ir užtikrina strateginio valdymo procesų nuoseklumą, optimalumą ir racionalumą, prireikus inicijuoja metodinių dokumentų tikslinimą ir tobulinimą.

Pagal kompetenciją dalyvauja planavimo dokumentų stebėsenai vykdyti reikalingų informacinių sprendimų kūrime, tobulinime ir plėtroje, dalyvauja rengiant strateginius dokumentus kiek tai susiję su Grupės kompetencijai priskirtomis veiklos sritimis, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų.

Dalyvauja organizuojant Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano rengimą, stebi Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano vykdymo pažangą ir rengia pažangos ataskaitas.

Pagal kompetenciją rengia valstybės pažangos metines ataskaitas.

Analizuoja gerąją užsienio šalių praktiką strateginio valdymo srityje ir teikia siūlymus, kokias inovacijas tikslinga būtų įdiegti Lietuvos strateginio valdymo sistemoje, inicijuoja ir palaiko bendradarbiavimo formatus su ministerijų ir kitų institucijų ir įstaigų strateginio planavimo specialistais.

Dalyvauja vidutinės trukmės biudžeto sudarymo veiklose, pagal kompetenciją teikia informaciją pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų, pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose.

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.