Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – teisė;

studijų kryptis – komunikacija (arba);

studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;

darbo patirties trukmė – 4 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – C1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

 

 

 

 

Dalyvauja užtikrinant vientisą ir veiksmingą Vyriausybės komunikaciją bei tvarius, pasitikėjimu grįstus Vyriausybės ryšius su visuomene.

Dalyvauja užtikrinant šalies institucijų veiklų, susijusių su Vyriausybės programos įgyvendinimo komunikacija, planavimą ir koordinavimą, atlieka nacionalinio komunikacijos veiklos, susijusios su Europos Sąjungos struktūrinių ir investicijų fondų parama, koordinatoriaus funkcijas.

Koordinuoja Valstybės pažangos strategijos komunikaciją, koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos ir kitų valstybės institucijų atstovavimą tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose.

Skatina atviros Vyriausybės plėtrą viešajame sektoriuje, stiprina atviros Vyriausybės principais paremtą visuomenės ir Vyriausybės dialogą bei formuoja šiuo dialogu grįstos įtraukiosios teisėkūros principus viešajame sektoriuje.

Inicijuoja viešuosius pirkimus komunikacijos ir reprezentacijos paslaugoms ir prekėms įsigyti.

Pavaduoja departamento direktorių jo atostogų, komandiruotės metu, ligos ar kitais atvejais.

 

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.