Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė (arba);
studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
studijų kryptis – komunikacija (arba);
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
darbo patirties trukmė – 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų, vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

            
Analizuoja naujausias užsienio šalių visuomenės ir Vyriausybės dialogo plėtros kryptis, visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą formas ir teikia pasiūlymus dėl jų pritaikymo Lietuvoje; teikia ir įgyvendina pasiūlymus dėl valdžios ir visuomenės dialogo, bei atviros Vyriausybės komunikacijos stiprinimo.
Dalyvauja formuojant Vyriausybės konsultavimosi su visuomene praktiką: vykdo visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose stebėseną, koordinuoja viešųjų konsultacijų vykdymą portalo „Mano Vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“, teikia metodinę pagalbą įstaigoms.
Dalyvauja formuojant Vyriausybės ir visuomenės bendradarbiavimo praktiką, užtikrina vieningą atviros Vyriausybės komunikaciją Vyriausybės lygmeniu.
Rengia informaciją Vyriausybės portalo svetainėje „E. pilietis“ ir Vyriausybės Facebook paskyroje „Piliečių ministerija“ viešųjų konsultacijų organizavimo ir kitų atviros Vyriausybės principų sklaidos klausimais.
Koordinuoja specialistų, atsakingų už atviro valdymo principų įgyvendinimą ir viešųjų konsultacijų organizavimą įstaigose, tinklą, formuoja vieningą atviro valdymo principų taikymo praktiką tarp viešojo sektoriaus institucijų.
Organizuoja tarpinstitucinius pasitarimus, gerosios patirties mainų vizitus, renginius, pristatant atviro valdymo principų (skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, atskaitomybės ir sąžiningumo) praktinio taikymo rekomendacijas.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.