Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti patirties sociologinių tyrimų, viešosios politikos analizės ar projektų valdymo srityje;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas;
•    gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    mokėti anglų kalbą B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    vykdo projekto veiklą „Metodinių visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą ir atviro valdymo plėtros priemonių parengimas“;
•     vykdo Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas iniciatyvas, susijusias su įtraukaus konsultavimosi skatinimu ir atviros Vyriausybės plėtros modelio kūrimu viešajame sektoriuje;
•    rengia inovatyvių metodų, pagrįstų aukštesniu visuomenės įtraukimu ir bendra-kūryba, sprendimams priimti taikymo gaires, skatina šias ir kitas atstovaujamosios demokratijos (deliberative democracy) iniciatyvas išbandyti viešajame sektoriuje; analizuoja šios srities užsienio šalių praktiką ir vertina jos pritaikomumą;
•     nuolat analizuoja ir vertina šalies ir užsienio šalių praktiką, siūlo strategines atviros Vyriausybės plėtros kryptis ir remiantis vertinimo rezultatais, siūlo ir rengia metodines priemones dėl atviros Vyriausybės iniciatyvų koordinavimo ir įgyvendinimo mechanizmo veiksmingumo didinimo;
•     rengia pasiūlymus dėl viešųjų konsultacijų proceso sekos, aktyvaus suinteresuotų šalių įtraukimo ir grįžtamojo ryšio užtikrinimo svetainėje E. pilietis;
•     rengia metodines gaires dėl valstybės įstaigų reputacijos stiprinimo (per dialogo su visuomene stiprinimo aspektą);
•     rengia visuomenės grupių ar atskirų jos narių ministerijoms teikiamų pasiūlymų (įskaitant ir dėl teisėkūros) vertinimo ir jų panaudojimo sprendimams priimti algoritmą;
•     dalyvauja vykdant visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime stebėseną, vertina visuomenės dalyvavimo veiksmingumą valstybės ir savivaldybių lygmeniu (atlieka apklausas ir tyrimus pagal nustatytą metodiką); remiantis stebėsenos rezultatais inicijuoja metodinių priemonių parengimą;
•     analizuoja ir vertina užsienio šalių ir Lietuvos informacinių šaltinių duomenis ir praktiką, reikalingą visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą ir atviro valdymo plėtros metodiniams dokumentams parengti;
•     renka geruosius užsienio šalių metodinių dokumentų pavyzdžius ir veda jų registrą; teikia pasiūlymus dėl metodinių priemonių pritaikymo (adaptavimo) Lietuvos viešajame sektoriuje;
•    vykdo ministerijų apklausas dėl metodinių priemonių poreikio ir inicijuoja jų parengimą; sistemina ir vertina ministerijų viešųjų konsultacijų gerąją patirtį, ir jos pagrindu rengia atmintines;
•    organizuoja metodinių dokumentų rengimui reikalingas tikslines diskusijas su suinteresuotomis šalimis, parengtus metodinius dokumentus pristato ministerijoms, teikia konsultacijas metodinių priemonių taikymo klausimais;
•    už metodinių priemonių parengimą atsiskaito parengiant ataskaitą, kurioje įvertinta situacijos analizė, suinteresuotų šalių poreikiai ir lūkesčiai, įvardinta metodinių priemonių nauda, pateiktos rekomendacijos dėl jų praktinio taikymo;
•    rengia tarpinius metodinių dokumentų projektų pristatymus Vyriausybės kanceliarijos vadovybei, projekto vadovui ir pasiektų rezultatų pristatymus projekto priežiūros grupei; kuruojamais klausimais rengia ir teikia informaciją, pagalbą ir konsultacijas projekto valdymo grupės nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims;
•    valdo pavestų veiklų įgyvendinimo rizikas, bendradarbiauja su projekto komanda vykdant kitas projekto veiklas;
•    užtikrina, kad būtų naudojami Europos Sąjungos fondų viešinimo ženklai ant projekto dokumentacijos, laikantis viešinimo taisyklių;
•    pagal kompetenciją vykdo kitus projekto vadovo pavedimus.