Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių išteklių plėtros ir valdymo, informacinių ir ryšių technologijų taikymo, saugos valdymo srityje;
•    žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vyriausybės darbo ir Vyriausybės kanceliarijos veiklą;
•    išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti išvadas ir pasiūlymus, tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
•    išmanyti žmogiškųjų išteklių, informacinių technologijų valdymo, informacinių technologijų paslaugų valdymo ir teikimo procesų, projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    atlieka priskirtų veiklos sričių (valstybės informacinių išteklių, informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir plėtros, informacinių ir ryšių technologijų saugumo, valdymo, duomenų atvėrimo, informacinių technologijų paslaugų teikimo, skaitmeninės transformacijos) stebėseną, analizę ir vertinimą;
•    teikia Vyriausybės kanceliarijos vadovams įrodymais grįstas išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių valdymo, vystymo ir plėtros, -skaitmeninės transformacijos įgyvendinimo būdų, tikslų ir siekiamų rezultatų nustatymo, informacinių ir ryšių technologijų saugos,  prisideda prie strateginio planavimo dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo išvardintose srityse;
•    inicijuoja sistemines analizes valstybės informacinių išteklių srityje, analizuoja informacinių ir ryšių technologijų naudojimo, saugumo problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijos vadovams;
•    organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų informacinių išteklių  klausimais įgyvendinimą;
•    tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų informacinių išteklių valdymo ir plėtros, duomenų atvėrimo, skaitmeninės transformacijos įgyvendinimo srityje;
•    koordinuoja tarptautines iniciatyvas informacinių išteklių tarpvalstybinės sąveikos didinimo, tarpvalstybinių barjerų mažinimo ir kitais skaitmeninės valdžios ir skaitmeninės ekonomikos klausimais;
•    pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus/programas (projektinis valdymas), pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;
•    dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir (ar) metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų;
•    kartu su atsakingais padaliniais dalyvauja organizuojant informacinių sistemų valdymo reikalavimų bei informacinių technologijų ir ryšių saugumo reikalavimų įgyvendinimą Vyriausybės kanceliarijoje;
•    pagal kompetenciją teikia konsultacijas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo  ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo bei Vyriausybės programos įgyvendinimo klausimais;
•    pagal veiklos sritis organizuoja Vyriausybės komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžius, koordinuoja jų pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą;
•    prisideda prie Vyriausybės kanceliarijos tinkamo asmens duomenų IS tvarkymo, įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje tvarkos aprašo nuostatas;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.