Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti patirties renginių organizavimo ir projektų valdymo srityje;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas;
•    gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    mokėti anglų kalbą B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    vykdo projekto veiklą „Kompetencijų, reikalingų viešosioms konsultacijoms vykdyti ir viešojo valdymo atvirumui didinti, stiprinimas“;
•    vykdo Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatytas iniciatyvas, susijusias su įtraukaus konsultavimosi skatinimu ir atviros Vyriausybės plėtros modelio kūrimu viešajame sektoriuje;
•    inicijuoja ir vykdo visuomenės pilietiškumo ugdymo akcijas, skaito pranešimus ir paskaitas suinteresuotoms grupėms dėl aktyvesnio visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą;
•    organizuoja parengtų metodinių priemonių pristatymus, moderuoja plataus masto diskusijas, valdo auditoriją, taiko inovatyvias dalyvių įtraukimo į diskusiją technikas ir priemones, apibendrina diskusijų rezultatus;
•    siūlo priemones rengiant metodines gaires dėl sprendimų priėmimo, pagrįsto aukštesniu visuomenės įtraukimu ir bendra-kūryba, analizuoja šios srities užsienio šalių praktiką ir vertina jos pritaikomumą; skatina šias iniciatyvas išbandyti viešajame sektoriuje;
•    sudaro kompetencijų reikalingų viešosioms konsultacijoms vykdyti ir viešojo valdymo atvirumui didinti, stiprinimo veiklų grafikus, teikia pasiūlymus dėl kompetencijų stiprinimo veiklų turinio ir pranešėjų;
•    rengia renginių darbotvarkes, rengia ir siunčia kvietimus, vertina pranešėjų pristatymų medžiagą ir teikia pasiūlymus dėl jų patikslinimo;
•    vykdo dalyvių registraciją, renka ir analizuoja projekto renginių dalyvių nuomonę apie renginių naudą, sistemina gerąją renginių organizavimo patirtį;
•    vykdo suinteresuotų šalių apklausas dėl kompetencijų stiprinimo veiklų poreikio ir temų, vertina nuomonę ir inicijuoja tikslinės grupės poreikius atitinkančias kompetencijų stiprinimo veiklas (renginius) ir jas įgyvendina;
•    už kompetencijų stiprinimo veiklų įgyvendinimą atsiskaito parengiant ataskaitą, kurioje pateikiama ši informacija: veiklos data, pavadinimas, tikslinė grupė, dalyvių sąrašas, programa, išmoktos pamokos, dalyvių vertinimo apklausos rezultatai;
•    rengia tarpinius kompetencijų stiprinimo veiklų pristatymus Vyriausybės kanceliarijos vadovybei, projekto vadovui ir pasiektų rezultatų pristatymus projekto priežiūros grupei; kuruojamais klausimais rengia ir teikia informaciją, pagalbą ir konsultacijas projekto valdymo grupės nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims;
•    valdo pavestų veiklų įgyvendinimo rizikas, bendradarbiauja su projekto komanda vykdant kitas projekto veiklas;
•    užtikrina, kad būtų naudojami Europos Sąjungos fondų viešinimo ženklai ant projekto dokumentacijos, laikantis viešinimo taisyklių;
•    pagal kompetenciją vykdo kitus projekto vadovo pavedimus