Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    išmanyti projektinio valdymo principus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas, gebėti spręsti konfliktines situacijas, būti atspariam neapibrėžtumui ir stresui;
•    turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti telkti komandą bendram tikslui ir formuluoti užduotis;
•    gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    koordinuoja ir  pagal kompetenciją įgyvendina projekto veiklas;
•    vadovaudamasis projektinio valdymo principais, organizuoja ir kontroliuoja projekto veiklų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą, sprendžia iškilusias problemas ir rizikas, teikia pasiūlymus Vadovybei dėl tinkamo projekto veiklų įgyvendinimo;
•    užtikrina, kad projekto veiklos ir rezultatai būtų įgyvendinti tinkama apimtimi ir laiku;
•    pagal kompetenciją inicijuoja su priskirtu projektu susijusių problemų analizę ir jos sprendimų alternatyvų vertinimą;
•    rengia Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (toliau – savininkas) sprendimų projektus, derina su suinteresuotais asmenimis, teikia savininkui.
•    teikia siūlymus dėl projekto metu sukurtų rezultatų institucionalizavimo, dalyvauja rengiant ir / ar rengia reikalingus sprendimų projektus;
•    teikia siūlymus STRATA veiklos planui, siekiant tinkamai įgyvendinti projekto veiklas, taip pat siūlymus STRATA veiklai tobulinti, siekiant įgyvendinti savininko nustatytas prioritetines veiklos kryptis ir darbus;
•    užtikrina nuoseklią komunikaciją tarp savininko ir STRATA;
•    kartu su STRATA ir kitais atsakingais Vyriausybės kanceliarijos atstovais užtikrina tinkamą bendradarbiavimą su visomis su projekto įgyvendinimu susijusiomis trečiosiomis šalimis, padeda nustatyti bendradarbiavimo trūkumus, teikia tobulinimo pasiūlymus;
•    inicijuoja ir organizuoja priskirto projekto įgyvendinimo pažangos aptarimus ir teikia pasiūlymus vadovybei, kaip spręsti iškilusias problemas;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.