Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų plėtros, duomenų inžinerijos, programavimo srityje;
•    žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vyriausybės darbo ir Vyriausybės kanceliarijos veiklą;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti išvadas ir pasiūlymus, tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
•    mokėti anglų kalbą C1 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    kuria analitinius įrankius (duomenų paėmimui, analizei, procesų optimizavimui, procesų stebėsenai, automatizacijai);
•    organizuoja per informacinę duomenų valdymo sistemą VDV IS gaunamų duomenų apdorojimo procesą ekstremalių situacijų ir krizių metu;
•    atlieka informacijos pateikimo informacinei duomenų valdymo sistemai VDV IS tinkamų formų parengimą;
•    dalyvauja diegiant informacinių sistemų pakeitimus dėl jų tobulinimo ir vystymo, užtikrinant informacinių technologijų ir ryšių saugumą;
•    pagal kompetenciją teikia informaciją Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui ar jo pavaduotojams apie COVID-19 situaciją Lietuvoje;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.