Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą;
•    būti susipažinęs su pagrindiniais projektų valdymo principais;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, gebėti nustatyti pagrindines problemas, siūlyti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) B2 lygiu.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    vykdyti nuolatinę „Vieningos užsienio žiniasklaidos monitoringo ir socialinių tinklų monitoringo valdymo sistemos Lietuvos įvaizdžio stebėjimui ir valdymui“ projekto įgyvendinimo priežiūrą;
•    inicijuoti ir vesti asmeninius pokalbius su 14 ministerijų departamentų, dirbančių su šalies pristatymu užsienyje, vadovais, siekiant išsiaiškinti tam tikros ministerijos darbuotojų lūkesčius bei poreikius, rengiant užsienio žiniasklaidos monitoringo ir socialinių tinklų valdymo sistemą Lietuvos įvaizdžio stebėjimui ir valdymui;
•    parinkti tikslingus stebėsenos objektus, atsižvelgiant į viešojo sektoriaus institucijų patirtis ir lūkesčius;
•    vertinti darbuotojų, dirbančių su šalies pristatymu užsienyje, pasitenkinimą sukurta sistema;
•    konsultuoti 14 ministerijų darbuotojus, dirbančius su šalies pristatymu užsienyje, dėl sukurtos sistemos adaptavimo galimybių konkrečioje institucijoje;
•    informuoti žiniasklaidą apie esminius veiklos įgyvendinimo etapus ir jų rezultatus;
•    informuoti projekto vadovą apie aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai vykdyti projekto veiklą, arba jų grėsmę ir siūlyti sprendimus, kaip jas šalinti;
•    pagal kompetenciją rengti ir teikti reikiamą informaciją, tinkamai ir laiku bendradarbiauti ir teikti pagalbą, konsultacijas projekto įgyvendinimo grupei ar kitiems suinteresuotiems asmenims;
•    pagal kompetenciją vykdyti kitus projekto vadovo, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus, susijusius su projektu.