Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo valdymo srityje;
•    žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vyriausybės darbo ir Vyriausybės kanceliarijos veiklą, viešųjų finansų kontrolės sistemą;
•    išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti išvadas ir pasiūlymus, tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
•    išmanyti žmogiškųjų išteklių, informacinių sistemų, procesų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    kartu su Vyriausybės kancleriu, jo pavaduotojais, Ministro Pirmininko patarėjais, Viešojo valdymo grupės vadovu padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Vyriausybės ir Vyriausybės kanclerio veiklos prioritetus viešojo valdymo klausimais;
•    inicijuoja sistemines analizes viešojo valdymo srityje, analizuoja problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas, teikia dėl jų analitines išvadas ir pasiūlymus Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui;
•    tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų priskirtose veiklos srityse;
•    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir (ar) metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų;
•    pagal kompetenciją prisideda rengiant Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą, Vyriausybės pasiūlymus dėl Seimo sesijos darbų programos projekto;
•    pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą;
•    pavedus nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kancleriui spręsti klausimus ir rengia dėl jų atitinkamus pasiūlymus;
•    pagal kompetenciją organizuoja Vyriausybės komitetų, komisijų darbo grupių posėdžius, koordinuoja jų pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.