Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – teisė;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

            
Užtikrina tinkamą asmens duomenų tvarkymą, teikia ir atnaujina duomenų tvarkymą veiklos įrašuose, įgyvendina duomenų saugumo priemones.
Organizuoja Vyriausybei teikiamų įstatymų,  Vyriausybės nutarimų projektų valstybės valdymo priskirtose srityse kokybišką dalykinį vertinimą laiku ir rengia pažymas apie teisės akto projekto esmę.
Organizuoja ir užtikrina tarpinstitucinių nesutarimų valstybės valdymo priskirtose srityse klausimų derinimą, Vyriausybės komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžius, koordinuoja jų pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.
Dalyvauja ir užtikrina pavaldžių valstybės tarnautojų iniciatyvų dalyvavimą vertinant ministerijų strateginius veiklos planus ir strateginius projektus atitikties Vyriausybės prioritetams aspektu.
Dalyvauja rengiant Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą, Vyriausybės pasiūlymus dėl Seimo sesijos darbų programos projekto.
Pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų tvarkomųjų dokumentų (pavedimų) vykdymą.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.