Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

 

 

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą, arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.

Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

Koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją.

Koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus vykdo teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus.

Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas.

Koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą arba prireikus atlieka teisinę ekspertizę.

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

Koordinuoja bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis.

Koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą arba prireikus atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas.

Koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų planavimą arba prireikus planuoja patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas.

Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

Koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

Koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos.

Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.

Užtikrina tinkamą asmens duomenų tvarkymą, teikia ir atnaujina duomenų tvarkymą veiklos įrašuose, įgyvendina duomenų saugumo priemones.

Vizuoja Vyriausybės kanceliarijos padalinių parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų, pavedimų ir pažymų, teikiamų Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams pasirašyti ir (arba) vizuoti, projektus.

Vyriausybės kanclerio pavedimu dalyvauja rengiant ar rengia įsakymų Vyriausybės kanceliarijos veiklos klausimais projektus ar jų keitimus.

Prireikus organizuoja pasitarimus dėl Vyriausybės kancleriui ar jo pavaduotojams aktualių klausimų.

Pagal kompetenciją arba Vyriausybės kanclerio pavedimu dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose.

Atlieka asmens, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Vyriausybės kanceliarijoje, funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje, išskyrus šios dalies 6 punktą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.