Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti patirties sociologinių tyrimų, viešosios politikos analizės ir projektų valdymo srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, bei strateginiais dokumentais, reglamentuojančiais viešojo valdymo tobulinimą;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    išmanyti strateginių dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
•    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    analizuoja ir vertina šalies pokyčius ir užsienio šalių praktiką atviros Vyriausybės plėtros srityje, siūlo strategines atviros Vyriausybės plėtros kryptis;
•    vykdo visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime stebėseną, vertina visuomenės dalyvavimo veiksmingumą valstybės ir savivaldybių lygmeniu (atlieka apklausas ir tyrimus pagal nustatytą metodiką);
•    vertina ministerijų pažangą viešųjų konsultacijų vykdymo srityje, rengia pažangos ataskaitas ir individualias rekomendacijas ministerijoms; rengia metinius viešųjų konsultacijų praktikos stiprinimo veiksmų planus ministerijoms;
•    rengia metodinę medžiagą (priemones) viešojo valdymo įstaigoms ir teikia joms metodines konsultacijas viešųjų konsultacijų ir kitų atviro valdymo iniciatyvų organizavimo klausimais;
•    organizuoja Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvoje darbo grupės posėdžius, organizuoja nacionalinio atviros Vyriausybės plano parengimą ir rengia šio plano projektą ir medžiagą Vyriausybės svarstymui;
•    užtikrina ministerijų planuojamų vykdyti viešųjų konsultacijų integraciją ir sąsają su teisėkūros planu;
•    rengia medžiagą, reikalingą tinkamai atstovauti Vyriausybės kanceliariją tarpinstituciniuose ir tarptautiniuose pasitarimuose, kai svarstomi su atviros Vyriausybės plėtra susiję klausimai;
•    organizuoja tarpinstitucinius pasitarimus, gerosios patirties mainų vizitus, renginius, pristatant atviro valdymo principų (skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, atskaitomybės ir sąžiningumo) praktinio taikymo rekomendacijas;
•    rengia medžiagą ir teikia duomenis tarptautinėms ar kitoms organizacijoms atliekant lyginamuosius tyrimus atviros Vyriausybės klausimais;
•    organizuoja suburto atviros Vyriausybės tinklo (multi-stakeholder forum) susitikimus, skatina aktyvų tinklo narių dalyvavimą siūlant ir įgyvendinant atviro valdymo iniciatyvas;
•    inicijuoja ir vykdo visuomenės pilietiškumo ugdymo akcijas, skaito pranešimus ir paskaitas suinteresuotoms grupėms dėl aktyvesnio visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą;
•    rengia informaciją Vyriausybės portalo svetainėje „E. pilietis“ ir Vyriausybės Facebook paskyroje „Piliečių ministerija“ viešųjų konsultacijų organizavimo ir kitų atviros Vyriausybės principų sklaidos klausimais; stebi skelbiamos informacijos pasiekiamumo rodiklius ir teikia pasiūlymus dėl jų reikšmių pasiekimo;
•    rengia priemones ir formuluoja rodiklius į Vyriausybės kanceliarijos veiklos ir kitus strateginio planavimo dokumentus, kiek tai susiję su atviros Vyriausybės plėtra;
•    vykdo Grupės įgyvendinamus projektus, susijusius su atviros Vyriausybės plėtra;
•    inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos, Grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, Grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.