Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį komunikacijos srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    būti susipažinęs su 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos strategija, informavimą ir komunikaciją apie Europos Sąjungos fondus reglamentuojančiais teisės aktais, kitais su vykdoma veikla susijusiais dokumentais (Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategija, 2021–2030 m. nacionaliniu pažangos planu ir pan.);
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti telkti komandą bendram tikslui ir formuluoti užduotis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    mokėti vieną užsienio kalbą anglų C1 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    rengia vieningos ES struktūrinių fondų, Lietuvos nacionalinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano strateginės komunikacijos planą;
•    užtikrina vientisos ES struktūrinių fondų, Lietuvos nacionalinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano strateginės komunikacijos įgyvendinimą;
•    stebi ES struktūrinių fondų, Lietuvos nacionalinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komunikacijos įgyvendinimo rezultatus;
•    iniciatyviai bendradarbiauja su kitų institucijų komunikacijos vadovais, suinteresuotomis šalimis derinant vieningą ES struktūrinių fondų, Lietuvos nacionalinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano strateginę komunikaciją;
•    organizuoja ES struktūrinių fondų, Lietuvos nacionalinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano strateginės komunikacijos įgyvendinimo pažangos aptarimus ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti iškilusias problemas;
•    teikia informaciją Vyriausybės kancleriui ar jo pavaduotojams apie ES struktūrinių fondų, Lietuvos nacionalinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano strateginės komunikacijos įgyvendinimą;
•    prisideda prie Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategijos komunikacijos, viešinimo veiklų;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.