Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį veiklos organizavimo ir dokumentų valdymo srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos įstatymu, Vyriausybės įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su tiesioginių pareigų atlikimu;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, gebėti nustatyti pagrindines problemas, siūlyti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    išmanyti dokumentų įforminimo, raštvedybos taisykles, protokolo reikalavimus;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) B2 lygiu pagal Europasą;
•    atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    analizuoja, sistemina Vyriausybės kanclerio gaunamą korespondenciją, dokumentus iš valstybės ir užsienio šalių institucijų bei organizacijų, Vyriausybės kanceliarijos padalinių, apibendrintą informaciją operatyviai pateikia Vyriausybės kancleriui;
•    rengia Vyriausybės kancleriui išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
•    rengia Vyriausybės kanclerio darbotvarkę ir ją skelbia vidiniame tinklalapyje;
•    kviečia rengiamų pasitarimų pas Vyriausybės kanclerį dalyvius, parūpina ir teikia susitikimams reikalingą medžiagą;
•    rūpinasi, kad asmenys, apsilankę pas Vyriausybės kanclerį, perduotų Vyriausybės kanceliarijos dokumentus su jų gautais Vyriausybės kanclerio pavedimais (rezoliucijomis);
•    perduoda Vyriausybės kanclerio pavedimus Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
•    užtikrina, kad skubūs dokumentai būtų nedelsiant perduodami referuoti Vyriausybės kancleriui;
•    kontroliuoja, kad Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, laiku pateiktų visą reikalingą medžiagą Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitiems posėdžiams ir pasitarimams;
•    organizuoja svečių priėmimą,  užtikrina, kad būtų laikomasi tarnybinio etiketo ir diplomatinio protokolo;
•    užtikrina, kad informacija, pateikta elektroniniu būdu, būtų pasiekiama Vyriausybės kancleriui, prireikus atspausdina ir pagal poreikį teikia Vyriausybės kancleriui;
•    priima per pagrindinę Vyriausybės kanceliarijos pašto dėžutę LRVkanceliarija@lrv.lt gautus dokumentus, juos rūšiuoja, perduoda Vyriausybės kancleriui, Vyriausybės kanceliarijos padaliniams ir / ar tiesiogiai Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, atitinkamus dokumentus perduoda registruoti Vyriausybės kanceliarijos padaliniui, atsakingam už dokumentų registravimą ir išsiuntimą;
•    tiesioginio vadovo pavedimu, pagal kompetenciją, rengia Vyriausybės kanceliarijos tarnybinius raštus, pažymas, ataskaitas, kitus dokumentų projektus;
•    kontroliuoja Vyriausybės kancleriui perduodamų dokumentų pasirašymo ar vizavimo eigą, tikrina ar valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pateikti dokumentai tinkamai pavizuoti;
•    priima ir suteikia valstybės ir užsienio šalių institucijoms, organizacijoms bei piliečiams neįslaptintą juos dominančią informaciją darbo vietoje esančiomis komunikacijos priemonėmis;
•    aprūpina Vyriausybės kanclerį kanceliarinėmis priemonėmis, rūpinasi, kad patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika, darbo vieta būtų tvarkinga;
•    prisideda organizuojant Vyriausybės kanclerio tarnybines komandiruotes, prireikus parengia komandiruotės dokumentus, užsako viešbučius, kelionės bilietus, vizas į užsienį ir kt.;
•    rūpinasi Vyriausybės kanclerio reprezentacinėmis dovanomis, sveikinimais;
•    pavaduoja vyriausiuosius specialistus jų atostogų, komandiruotės, ligos ar kitais atvejais;
•    vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio pavedimus.