Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – vadyba;
studijų kryptis – finansai;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.
Koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.
Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą.
Tikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą arba prireikus koordinuoja finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo tikrinimą.
Vertina apskaitos informacijos tinkamumą ir objektyvumą arba prireikus koordinuoja apskaitos informacijos tinkamumo ir objektyvumo vertinimą.
Vertina norminių teisės aktų nuostatų laikymąsi viešojo juridinio asmens veikloje arba prireikus koordinuoja norminių teisės aktų nuostatų laikymosi viešojo juridinio asmens veikloje vertinimą.
Vertina turto naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą.
Vertina veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymą arba prireikus koordinuoja veiklos planų, programų ir kitų veiklos planavimo ir valdymo dokumentų vykdymo vertinimą.

            
Atlieka projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, įgyvendinimo auditą.
Organizuoja ir tvarko padalinio raštvedybą, užtikrina tinkamų dokumentų saugojimą, audito išvadas ir ataskaitą nustatyta tvarka perduoda į archyvą.
Prižiūri su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymą.
Rengia vidaus audito ataskaitas ir kitus su vidaus audito veikla susijusius dokumentus.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.