Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    organizuoja ir koordinuoja su Vyriausybės kanceliarija susijusios informacijos teikimą žiniasklaidai, piliečiams, organizacijoms;
•    stebi ir reaguoja į kritines situacijas, susijusias su informacijos pateikimu, numato tokių situacijų sprendimo būdus;
•    koordinuoja atvirą ir efektyvų Vyriausybės kanceliarijos bendravimą su visuomene ir žiniasklaida rengiant ir platinant informacinius pranešimus, rengiant garso ir vaizdo informacines priemones, organizuojant visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas;
•    koordinuoja Vyriausybės kanclerio ir kitų viešai pasisakančių Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų pranešimų, kalbų rengimą;
•    koordinuoja savalaikį visuomenės informavimą apie Vyriausybės kanceliarijos veiklą Vyriausybės kanceliarijos interneto tinklalapyje www.lrvk.lt, o esant galimybei – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;
•    koordinuoja žiniasklaidos informacijos analizę ir informuoja Vyriausybės kanclerį ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojus apie aktualijas;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės sudarytų darbo grupių, komisijų ir kitų organizacinių struktūrų veikloje;
•    pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl visuomenės informavimo, darbo procesų organizavimo, Vyriausybės kanceliarijos veiklos gerinimo, kitais aktualiais klausimais;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.