Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    išmanyti projektinio valdymo principus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;
•    išmanyti viešųjų reikalų (angl. public affairs) valdymą;
•    gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą.


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    vykdo su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų strateginių projektų tarpinių rezultatų, asignavimų panaudojimo ir veiklų stebėseną – renka ir analizuoja stebėsenos duomenis, rengia mėnesines ir metines strateginių projektų pažangos ataskaitas, pagal poreikį rengia ar vykdo kitas su Projekto 1.2 veikla tiesiogiai susijusias užduotis;
•    atlieka su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų strateginių projektų socialinių ir ekonominių problemų analizę ir jos sprendimų alternatyvų vertinimą;
•    teikia pasiūlymus dėl su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų strateginių projektų įgyvendinimo priemonių, įgyvendinimo terminų, atsakingų institucijų ir jų įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių;
•    vertina su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų strateginių projektų įgyvendinimo rizikas ir teikia pasiūlymus kaip jas sumažinti;
•    organizuoja strateginių projektų portfelio komisijos posėdžius;
•    pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis su Projekto 1.2 veiklos įgyvendinimu susijusiomis trečiosiomis šalimis, teikia konsultacijas koordinuojamų strateginių projektų įgyvendinimo ir LR Vyriausybės strateginių projektų valdymo metodikos klausimais;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, projekto vadovo pavedimus ir nurodymus, susijusius su Projekto 1.2 veiklos įgyvendinimu.