Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų projektų valdymo darbo patirtį;  
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    išmanyti projektinio valdymo principus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B1 lygiu pagal Europasą;
•    atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    analizuoja, vertina ministerijos projektinio valdymo procesus;
•    vertina priskirtų ministerijų projektinio valdymo metodikas ir naudojamus įrankius, užtikrina jų tobulinimą;
•    pagal kompetenciją nustato priskirtų ministerijų projektinio valdymo trūkumus, teikia tobulinimo pasiūlymus;
•    teikia pasiūlymus dėl projektinio valdymo stebėsenos ir naudų vertinimo;
•    teikia metodologinę ir ekspertinę pagalbą projektinio valdymo klausimais;
•    rengia ir organizuoja konsultacijas ministerijoje projektų, programų ir portfelių valdymo klausimais;
•    vadovaudamasis projektinio valdymo principais, siūlo projektų įgyvendinimo priemones, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
•    organizuoja ir vykdo išorines bei vidines apklausas projektų, programų ir portfelių valdymo klausimais;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus, susijusius su Projekto 1.1 veiklos įgyvendinimu.