Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo administravimo, tarpinstitucinių projektų ar programų valdymo ar strateginio valdymo srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės darbo organizavimą, strateginį planavimą, biudžeto sudarymą ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
•    žinoti užsienio šalių patirtį strateginio valdymo srityje, išmanyti planavimo dokumentų rengimo tvarką ir intervencijų logiką, veiklos vertinimo kriterijų nustatymo bei biudžeto sudarymo bendruosius principus;
•    gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    rengia Vyriausybės kanceliarijos strateginių veiklos planų projektus, derina juos ir teikia tvirtinti bei prireikus organizuoja jų keitimą;
•    vykdo Vyriausybės kanceliarijos strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėseną ir vertina pasiektą pažangą, galimas rizikas bei rengia ketvirtines ir metines Vyriausybės kanceliarijos veiklos ataskaitas;
•    užtikrina Vyriausybės kanceliarijos strateginių veiklos planų ir jų įgyvendinimo duomenų suvedimą į Stebėsenos informacinę sistemą;
•    dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos metinį veiklos planą, vykdant jo įgyvendinimo stebėseną;
•    dalyvauja rengiant Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, Vyriausybės prioritetus ar kitus į viešosios politikos pokyčius orientuotus dokumentus;
•    rengia Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos reikalavimus ir bendradarbiaudamas su ministerijomis organizuoja jos parengimą laiku;
•    dalyvauja darbo grupių veikloje rengiant ir vertinant planavimo dokumentus;
•    prisideda prie teisės aktų, reglamentuojančių priskirtų veiklos sričių klausimus, projektų rengimo;
•    rengia ir teikia Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui išvadas ir pasiūlymus dėl  priskirtų veiklos sričių klausimų sprendimo;
•    pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas), nustato tam tikros veiklos naudą, riziką ar problemas ir numato veiksmingus problemų sprendimo būdus;
•    bendradarbiauja su Ministro Pirmininko patarėjais ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojais sprendžiant klausimus, susijusius su grupės veiklos sritimis;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose;
•    dalyvauja Vyriausybės kanclerio sudarytų komisijų, darbo grupių posėdžiuose, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, kai sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.