Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.
Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.
Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

            
Dalyvauja inicijuojant struktūrines reformas, analizuoja Lietuvos ekonomikos ir viešųjų paslaugų problemas, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, koordinuoja struktūrinių reformų parengimą ir įgyvendinimą.
Inicijuoja sistemines analizes: šešėlinės ekonomikos, verslo aplinkos gerinimo srityse, analizuoja problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas, teikia analitines išvadas ir pasiūlymus, užtikrina, kad būtų atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija.
Tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų priskirtoje veiklos srityje.
Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus/programas.
Dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir (ar) metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų.
Pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose/pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, kitose institucijose ir įstaigose.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.