Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų plėtros, duomenų inžinerijos , programavimo srityje;
•    žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vyriausybės darbo ir Vyriausybės kanceliarijos veiklą;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti išvadas ir pasiūlymus, tvarkomuosius, organizacinius dokumentus
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų) C1 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    kuria analitinius įrankius (duomenų paėmimui, analizei, procesų optimizavimui, procesų stebėsenai, automatizacijai);
•    organizuoja per informacinę duomenų valdymo sistemą PALANTIR gaunamų duomenų apdorojimo procesą ekstremalių situacijų ir krizių metu;
•    atlieka informacijos pateikimo informacinei duomenų valdymo sistemai PALANTIR tinkamų formų parengimą;
•    organizuoja informacinės duomenų valdymo sistemos PALANTIR techninį įgyvendinimą;
•    dalyvauja diegiant informacinių sistemų pakeitimus dėl jų tobulinimo ir vystymo, užtikrinant informacinių technologijų ir ryšių saugumą;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo, grupės vyriausiojo patarėjo pavedimus ir nurodymus.