Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį  procesų ir projektų valdymo srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
•    mokėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti įžvelgti, analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus;
•    išmanyti informacinių sistemų, programų ir projektų valdymo principus ir mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    rengia Vyriausybės posėdžiams ir Vyriausybės pasitarimams, prireikus ministerijų atstovų pasitarimams (toliau – posėdžiai ir pasitarimai) klausimų sąrašus, darbotvarkių projektus ir teikia juos pasirašyti;
•    tvarko su posėdžiais ir pasitarimais, tarp jų ir įslaptintais, susijusią medžiagą;
•    užtikrina, kad su posėdžiais ir pasitarimais, tarp jų ir įslaptintais, susijusi medžiaga būtų laiku pateikta atitinkamų posėdžių ir pasitarimų dalyviams;
•    atlieka administravimo procedūras posėdžių ir pasitarimų, tarp jų ir įslaptintų, metu;
•    prieš pasitarimus ir  posėdžius rengia klausimų, kuriuos numatoma papildomai svarstyti, sąrašus su informacija apie kiekvieną iš jų;
•    rūpinasi, kad teisės aktų projektų rengėjai prireikus būtų pakviesti dalyvauti pasitarimuose ir posėdžiuose, prireikus užsako jiems leidimus;
•    posėdžių ir  pasitarimų metu registruoja jų dalyvius – ministerijų ir kitų institucijų atstovus;
•    atsako už portalo „Mano Vyriausybė“ informacijos, susijusios su posėdžių ir pasitarimų darbotvarkėmis, tikslumą;
•    siekia kasmetinių veiklos rezultatų, dėl kurių buvo susitarta su tiesioginiu vadovu;
•    pagal kompetenciją pavaduoja grupės vyriausiąjį specialistą jo atostogų, komandiruotės metu, ligos ar kitais atvejais;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės veiklos srityse nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, Grupės vyresniojo patarėjo pavedimus ir nurodymus.