Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį sisteminių / nacionalinių projektų valdymo srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    išmanyti projektinio valdymo principus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas, gebėti spręsti konfliktines situacijas, būti atspariam neapibrėžtumui ir stresui;
•    turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti telkti komandą bendram tikslui ir formuluoti užduotis;
•    gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;
•    išmanyti viešųjų reikalų (angl. public affairs) valdymą;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    vadovaudamasis projektinio valdymo principais, planuoja ir įgyvendina paskirtų projektų įgyvendinimo priemones, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei atsako už suplanuotų rezultatų pasiekimą laiku;
•    organizuoja priskirtų projektų įgyvendinimo pažangos aptarimus ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti iškilusias problemas;
•    tinkamai ir racionaliai valdo paskirtų projektų finansinius išteklius, atlieka sąnaudų kaštų ir kitų finansinių duomenų analizę ir pagal poreikį inicijuoja ir rengia projektų biudžetų tikslinimą;
•    pagal kompetenciją inicijuoja su priskirtais projektais susijusių socialinių ir ekonominių problemų analizę ir jos sprendimų alternatyvų vertinimą;
•    telkia ir formuoja tarpinstitucines komandas su ministerijomis ir kitomis viešojo valdymo institucijomis, atsakingomis už priskirtų projektų priemonių įgyvendinimą, teikia metodologinę ir ekspertinę pagalbą;  
•    pagal kompetenciją padeda kurti ir vertinti projektų valdymo sistemą Vyriausybės kanceliarijoje, ministerijose ir kitose Vyriausybei atskaitingose ir pavaldžiose institucijose, padeda nustatyti trūkumus, teikia tobulinimo pasiūlymus;
•    pagal kompetenciją prižiūri projektų, programų ir portfelių valdymo Vyriausybėje taisykles (metodiką ir naudojamus įrankius) ir užtikrina jų laikymąsi bei tobulinimą;
•    pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis pavestų projektų veiklų įgyvendinimu susijusiomis trečiosiomis šalimis, teikia konsultacijas koordinuojamų strateginių projektų įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių projektų valdymo metodikos klausimais;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.