Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    išmanyti projektinio valdymo principus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas, gebėti spręsti konfliktines situacijas, būti atspariam neapibrėžtumui ir stresui;
•    turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti telkti komandą bendram tikslui ir formuluoti užduotis;
•    gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;
•    išmanyti viešųjų reikalų (angl. public affairs) valdymą;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    inicijuoja su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų didelės apimties ir sudėtingais strateginiais projektais susijusių socialinių ir ekonominių problemų analizę ir jos sprendimų alternatyvų vertinimą;
•    teikia pasiūlymus dėl su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų strateginių projektų įgyvendinimo priemonių, įgyvendinimo terminų, atsakingų institucijų ir jų įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių;
•    vykdo su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų strateginių didelės apimties ir sudėtingų projektų tarpinių rezultatų, asignavimų panaudojimo ir veiklų įgyvendinimo stebėseną;
•    vertina su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų didelės apimties ir sudėtingų strateginių projektų įgyvendinimo rizikas ir teikia pasiūlymus kaip jas sumažinti;
•    teikia su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų strateginių projektų komandoms metodologinę ir ekspertinę pagalbą dėl strateginių projektų planavimo, vykdymo, stebėsenos ir organizavimo vadovaujantis LR Vyriausybės kanceliarijos patvirtinta projektų valdymo metodologija;
•    organizuoja su Projekto 1.2 veikla susijusių ir jam priskirtų strateginių projektų įgyvendinimo pažangos aptarimus ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti iškilusias problemas;
•    pagal kompetenciją bendradarbiauja su visomis su Projekto 1.2 veiklos įgyvendinimu susijusiomis trečiosiomis šalimis, teikia konsultacijas koordinuojamų strateginių projektų įgyvendinimo ir LR Vyriausybės strateginių projektų valdymo metodikos klausimais;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, projekto vadovo pavedimus ir nurodymus, susijusius su Projekto 1.2 veiklos įgyvendinimu.