Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    išmanyti projektinio valdymo principus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas, gebėti spręsti konfliktines situacijas, būti atspariam neapibrėžtumui ir stresui;
•    turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti telkti komandą bendram tikslui ir formuluoti užduotis;
•    gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;
•    išmanyti viešųjų reikalų (angl. public affairs) valdymą;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    koordinuoja ir administruoja priskirtus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus (rengia ir Duomenų mainų svetainėje (DMS) teikia su projekto veiklų organizavimu, įgyvendinimu ir lėšų panaudojimu susijusius dokumentus);
•    vykdo priskirtų projektų Europos Sąjungos paramos projektų lėšų apskaitą, kontroliuoja, kaip lėšos naudojamos projektuose nustatytiems tikslams pasiekti;
•    pagal kompetenciją rengia ir organizuoja mokymus ir konsultacijas projektų, programų ir portfelių valdymo srityje Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų Vyriausybei atskaitingų bei pavaldžių institucijų darbuotojams, užtikrinant projektų valdymo kompetencijų ugdymą viešajame sektoriuje;
•    kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų užpildymo teisingumą ir pateikimą laiku;
•    laikydamasis archyvų darbo taisyklių, rengia ir įformina bylas, rengia bylų aprašus, atiduoda bylas į archyvą;
•    teikia informaciją finansiniais bei kitais klausimais ir rengia ataskaitas Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;
•    teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo priemonių, įgyvendinimo terminų, atsakingų institucijų ir jų įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių;
•    padeda organizuoti priskirtų projektų įgyvendinimo pažangos aptarimus ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti iškilusias problemas;
•    vykdo pavestų projektų ir programų įgyvendinimo stebėseną, padeda spręsti iškilusias problemas ir rizikas;
•    analizuoja pavestų projektų ir programų įgyvendinimo stebėsenos duomenis, teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus, susijusius su projektų įgyvendinimu.