Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – verslas (arba);
studijų kryptis – vadyba (arba);
studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – veiklos rezultatų stebėsenos patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.
Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.    
Padeda formuoti procesinio valdymo ir veiklos efektyvumo politiką ir ją įgyvendinti.
Kuria Vyriausybės kanceliarijos veiklos efektyvumo sistemą.
Teikia Vyriausybės kancleriui pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo, robotinio procesų automatizavimo, veiklos efektyvumo didinimo.
Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus.    
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.