Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – vadyba;
studijų kryptis – verslas;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

            
Užtikrina tinkamą asmens duomenų tvarkymą, teikia ir atnaujina duomenų tvarkymą veiklos įrašuose, įgyvendina duomenų saugumo priemones.
Padeda formuoti projektų, programų ir portfelio valdymo bei stebėsenos politiką ir ją įgyvendinti.
Pritaikant projektų valdymo žinias, metodus ir technikas padeda užtikrinti Vyriausybės prioritetinių darbų planavimą, įgyvendinimą, įgyvendinimo bei naudų stebėseną.
Kuria ir vertina projektų valdymo sistemą Vyriausybės kanceliarijoje, ministerijose ir kitose Vyriausybei atskaitingose ir pavaldžiose institucijose, nustato trūkumus, teikia tobulinimo pasiūlymus.
Apibrėžia projektų, programų, portfelių atrankos ir vertinimo kriterijus, prižiūri valdymo taisykles ir metodiką, vykdo stebėseną, padeda valdyti rizikas, spręsti kylančias problemas.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.