Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį strateginio valdymo, veiklos rezultatų analizės ir vertinimo, viešojo valdymo ar verslo administravimo srityse;
•    žinoti užsienio šalių patirtį strateginio valdymo srityje, išmanyti planavimo dokumentų rengimo tvarką ir intervencijų logiką, veiklos vertinimo kriterijų nustatymo bei biudžeto sudarymo bendruosius principus;
•    išmanyti žmogiškųjų išteklių, programų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;
•    gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės darbo organizavimą, strateginį planavimą, biudžeto sudarymą ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) C1 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    prižiūri Vyriausybės kanceliarijos strateginį valdymą;
•    organizuoja Vyriausybės kanceliarijos Strateginio valdymo darbo grupės veiklą ir padeda įgyvendinti jai nustatytus tikslus ir uždavinius;
•    dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijos ir Vyriausybės kanclerio prioritetus;
•    teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Vyriausybės kanceliarijos veiklos efektyvesnio planavimo ar įgyvendinimo bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
•    pagal kompetenciją inicijuoja viešojo sektoriaus problemų svarstymą ir teikia pasiūlymus dėl jų spendimo būdų;
•    analizuoja strateginio valdymo sistemos bei procesų tinkamumą ir teikia pasiūlymus dėl strateginio valdymo sistemos tobulinimo ir į rezultatus orientuoto valdymo įrankių taikymo sprendžiant viešojo sektoriaus problemas;
•    koordinuoja Vyriausybės kanclerio deleguotus klausimus;
•    pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas), nustato tam tikros veiklos naudą, riziką ar problemas ir numato veiksmingus problemų sprendimo būdus;
•    pagal kompetenciją bendradarbiauja su Ministro Pirmininko patarėjais ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojais bei juos konsultuoja strateginio valdymo ir kitais Vyriausybės kanclerio deleguotais klausimais;
•    prisideda prie teisės aktų, reglamentuojančių priskirtų veiklos sričių klausimus, projektų rengimo;
•    rengia ir teikia Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui išvadas ir pasiūlymus dėl  priskirtų veiklos sričių klausimų sprendimo;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose;
•    dalyvauja Vyriausybės kanclerio sudarytų komisijų, darbo grupių posėdžiuose, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, kai sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas, vykdo kitus Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.