Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – sociologija;
studijų kryptis – vadyba;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – veiklos rezultatų stebėsenos patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – C1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.
Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.
Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.
Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

            
Prižiūri Vyriausybės kanceliarijos strateginį valdymą, tvirtina Vyriausybės kanceliarijos strateginio veiklos plano duomenis stebėsenos informacinėje sistemoje.
Organizuoja Vyriausybės kanceliarijos Strateginio valdymo darbo grupės veiklą ir padeda įgyvendinti jai nustatytus tikslus ir uždavinius.
Analizuoja strateginio valdymo sistemos bei procesų tinkamumą ir teikia pasiūlymus dėl strateginio valdymo sistemos tobulinimo.
Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas), nustato tam tikros veiklos naudą, riziką ar problemas ir numato veiksmingus problemų sprendimo būdus.
Pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kitose Vyriausybės kanclerio sudarytose komisijose, darbo grupių posėdžiuose ir kituose pasitarimuose.
Prisideda prie teisės aktų, reglamentuojančių priskirtų veiklos sričių klausimus, projektų rengimo.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.