Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – verslas;
studijų kryptis – vadyba;
studijų kryptis – rinkodara;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – projektų valdymo patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.
Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.
Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.
Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.
Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.
Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

            
Užtikrina tarpinstitucinį bendradarbiavimą, rengia Vyriausybės metinės šalies įvaizdžio gerinimo veiklos ataskaitas ir ją pateikia Lietuvos įvaizdžio strateginei tarybai.
Vykdo šalies įvaizdžio reitingų ir kitų šalių patirties šalies įvaizdžio formavimo srityje stebėseną ir analizę, teikia rekomendacijas apie jos pritaikomumą Lietuvoje.
Organizuoja Strateginės įvaizdžio tarybos darbą ir atsako už techninį jos aptarnavimą.
Rengia ir teikia Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui išvadas ir pasiūlymus dėl priskirtų veiklos sričių klausimų sprendimo.
Pavaduoja grupės vadovą jo atostogų, komandiruotės mteu, ligos ar kitais atvejais.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.