Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – psichologija;
studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

            
Administruoja Vyriausybės kanceliarijos techninės paramos projektą.
Dalyvauja organizacinės kultūros kūrime – vertybių puoselėjime.
Bendradarbiauja su įstaiga, centralizuotai atliekančia personalo administravimo funkcijas, teikiant teisingą, tikslią, išsamią informaciją, duomenis, dokumentus ir (arba) jų kopijas.
Dalyvauja rengiant su padalinių vadovais padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  pareigybių aprašymus.
Pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruotės metu, ligos ar kitais atvejais.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.