Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – vadyba;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

            
Bendradarbiauja su institucijų atstovais dėl jų rengiamų teisės aktų projektų, nuo teisės aktų projektų, tarp jų ir įslaptintų, pateikimo Vyriausybei iki jų parengimo išleisti ir pasirašymo ELPAS, teikia informaciją apie jų svarstymo eigą ir rezultatus.
Rūpinasi, kad Vyriausybės posėdžiuose priimti sprendimai, tame tarpe įslaptinti, būtų per teisės aktuose nustatytą laiką parengti ir pateikti pasirašyti, perduoti registruoti TAR.
Rengia Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų projektų medžiagą, teikia ją svarstyti Vyriausybės pasitarimuose, dalyvauja svarstant, rūpinasi, kad jie per teisės aktuose nustatytą laiką būtų parengti ir pateikti pasirašyti, perduoti registruoti TAR.
Rengia ministerijų, kitų valstybės institucijų Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų medžiagą , teikia ją svartyti ir dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, Vyriausybės posėdžiuose/pasitarimuose.
Nustatyta tvarka protokoluoja  tarpinstitucinius pasitarimus , rengia protokolų projektus, pasirūpina pasirašytų protokolų išsiuntimu vykdytojams ir kitiems adresatams.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.