Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
darbo patirtis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – C1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

            
Dalyvauja rengiant teisės aktų, Vyriausybės sprendimų projektus grupės kompetencijai priskirtose srityse.
Dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, padeda Vyriausybei priimti įrodymais grįstus sprendimus.
Teikia  Ministrui Pirmininkui, Vyriausybei, Vyriausybės kancleriui įrodymais grįstas išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl politikos grupės kompetencijai priskirtose srityse formavimo ir įgyvendinimo, padeda nustatyti strategines kryptis.
Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Vyriausybės kanceliarijos darbuotojais grupės kompetencijai priskirtų horizontalių viešųjų politikų klausimais.
Pagal kompetenciją teikia konsultacijas Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams grupės kompetencijai priskirtų horizontalių viešųjų politikų klausimais.
Užtikrina tinkamą asmens duomenų tvarkymą, teikia ir atnaujina duomenų tvarkymą veiklos įrašuose, įgyvendina duomenų saugumo priemones.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.