Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
studijų kryptis – visuomenės saugumas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – viešojo saugumo politikos srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.
Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.
Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

            
Užtikrina Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos (toliau - Komisija) veiklą.
Analizuoja investuotojų patikrą atliekančių institucijų pateiktas išvadas, organizuoja Komisijos posėdžius, rengia jiems medžiagą, teikia ją Komisijos pirmininkui ir Komisijos nariams, Komisijos sprendimus įformina protokolais.
Rengia ir (ar) vertina teisės dokumentus, teikia teisės konsultacijas ir pasiūlymus, susijusius su Komisijos veikla.
Neviršydamas teisės aktuose nurodytų terminų, parengia Komisijos išvadas ir nuomones ir pateikia jas investuotojams ar (ir) pareiškėjams, prireikus - Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Teikia pasiūlymus dėl grėsmių nacionaliniam saugumui nustatymo ir vertinimo, grėsmių sąrašo sudarymo ir grėsmių mažinimo prioritetų.
Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis nacionalinio saugumo klausimais.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.