Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – ekonomika;
studijų kryptis – politikos mokslai;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

            
Renka, analizuoja ir apibendrina informaciją šešėlinės ekonomikos mažinimo ir makroekonomikos analitikos klausimais.
Prisideda prie strateginio planavimo dokumentų ir teisės aktų projektų šešėlinės ekonomikos mažinimo politikos srityje rengimo.
Prisideda prie Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos darbo organizavimo, vykdo Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos sprendimų įgyvendinimo stebėseną.
Atstovauja Vyriausybės kanceliariją Tarpžinybinėje mokestinių duomenų saugykloje (toliau – TDS) prie Informacinės visuomenės plėtros komiteto bei dalyvauja TDS plėtros veikloje.
Prisideda prie pasitarimų organizavimo su ministerijomis, kitomis suinteresuotomis šalimis aktualiems šešėlinės ekonomikos mažinimo klausimams aptarti, užtikrina reikiamos medžiagos svarstomais klausimais parengimą.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.