Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – teisės aktų ir kitų dokumentų redagavimo srityje;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
Koordinuoja dokumentų administravimą.

            
Redaguoja Vyriausybės kanceliarijos parengtus teisės aktų projektus, raštus lietuvių kalba pagal jų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir dokumentų rengimo taisyklėms.
Nustatyta tvarka protokoluoja Vyriausybės pasitarimus ir posėdžius, rūpinasi protokolų išrašų išsiuntimu vykdytojams.
Atlieka Vyriausybei teikiamų svarstyti teisės aktų projektų atrankinę lingvistinę priežiūrą.
Koordinuoja Terminijos komisijos darbą.
Pavaduoja darbuotojus jų atostogų, komandiruotės, ligos ar kitais atvejais.
Bendradarbiauja su Valstybine lietuvių kalbos komisija, kitų valstybės institucijų redaktoriais redagavimo klausimais.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.