Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – teisės aktų ir kitų dokumentų redagavimo srityje;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Koordinuoja dokumentų administravimą.
Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

            
Redaguoja teisės aktus, prireikus kitus dokumentus.
Atlieka Vyriausybei teikiamų svarstyti teisės aktų projektų atrankinę lingvistinę peržiūrą ir informaciją apie rastas šiurkščias  kalbos, teisinės technikos, korektūros klaidas perduoda ministerijų darbuotojams.
Nustatyta tvarka protokoluoja Vyriausybės posėdžius ir pasitarimus, rengia jų protokolų projektus, pasirūpina pasirašytų protokolų išsiuntimu vykdytojams ir kitiems adresatams.
Siekiant maksimalaus ES ir nacionalinių teisės aktų terminijos darnumo, dalyvauja institucijos Terminijos komisijos darbe.
Bendradarbiauja su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Prezidentūros, Seimo, ministerijų redaktoriais, Europos terminijos forumu, derinant ir koordinuojant redagavimo klausimus.
Pavaduoja darbuotojus jų atostogų metu ar ligos atveju.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.