Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

            
Informacinėje sistemoje registruoja Ministro Pirmininko ar Ministro Pirmininko pavedimu – Vyriausybės kanclerio duotus pavedimus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi.
Formuluoja užduotis ministerijoms ir valstybės institucijoms, remdamasis iš ministerijų gautais atsakymais dėl Seimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo, rengiant  teisės aktus, kontroliuoja, kaip vykdomi jų pagrindu duoti pavedimai.
Formuluoja užduotis, remdamasis Vyriausybės nutarimais ir Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, tarpinstitucinių pasitarimų, Vyriausybės nuolatinių komitetų, komisijų posėdžių protokolų siunčiamųjų raštų pavedimais.
Rengia ir teikia informaciją apie duotų pavedimų ir gautų dokumentų užduočių vykdymo kontrolę.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.