Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – informatika;
studijų kryptis – matematika;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

            
Užtikrina serverių ir kompiuterių tinklų darbingumą ir saugumą.
Dalyvauja rengiant techninę dokumentaciją naujai kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti.
Atlieka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 45 str. 1-4, 6, 8-10 punktų nuostatų įgyvendinimą.
Testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.