Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – įslaptintų dokumentų  valdymo patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.
Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą.
Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.

            
Organizuoja LR, NATO ir ES Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos apskaitą, kontroliuoja (prižiūri) jos apyvartą, nustatyta tvarka naikina NATO ir ES Lietuvai perduotus įslaptintus dokumentus. Atlieka LINESIS administratoriaus funkcijas.
Organizuoja ir įgyvendina įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų, kuriomis disponuoja Vyriausybės kanceliarija, administravimą.
Užtikrinti, kad su įslaptinta informacija ir informacinėmis sistemomis dirbtų naudotojai, kuriems suteikta teisė susipažinti su Sistemose saugoma, apdorojama, perduodama įslaptinta informacija, kontroliuoti naudotojų veiksmus.
Įgyvendina įslaptintos informacijos administravimo, išskyrus įslaptintos informacijos administravimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, nuostatas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu.
Atlieka personalo patikimumo užtikrinimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 22 straipsnio 2 punktą.
Užtikrina, kad su įslaptinta informacija susipažintų tik atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti turintys asmenys ir būtų griežtai laikomasi principo „Būtina žinoti“.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.