Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai);
•    turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, puikiai išmanyti Lietuvos teisę ir teisės sistemą;
•    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas ir pasiūlymus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    turėti patirties teisėkūros srityje;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    vizuoja Vyriausybės kanceliarijos padalinių parengtų teisės aktų, raštų, atsakymų, pavedimų ir pažymų, teikiamų Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams pasirašyti ir (arba) vizuoti, projektus;
•    teikia teisines konsultacijas Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams Vyriausybės kanceliarijos teisėkūros ir teisės taikymo klausimais;
•    vertina Vyriausybės kanclerio įsakymų, išskyrus įsakymų Vyriausybės kanceliarijos veiklos klausimais, atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams ir juos vizuoja;
•    Vyriausybės kanclerio pavedimu dalyvauja rengiant ar rengia įsakymų Vyriausybės kanceliarijos veiklos klausimais projektus ar jų keitimus;
•    rengia ir teikia Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams išvadas ir pasiūlymus dėl  priskirtų veiklos sričių klausimų sprendimo;
•    vertina Vyriausybės kancleriui ar jo pavaduotojams aktualių klausimų sprendimų alternatyvas, teikia analitines išvadas ir pasiūlymus dėl teisėkūros ir teisės taikymo klausimų, vykdo jų stebėseną;
•    Vyriausybės kancleriui pavedus vizuoja Vyriausybės kanceliarijos sudaromų sandorių projektus;
•    prireikus organizuoja pasitarimus dėl Vyriausybės kancleriui ar jo pavaduotojams aktualių klausimų;
•    pagal kompetenciją arba Vyriausybės kanclerio pavedimu dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas, vykdo kitus Vyriausybės kanclerio ir jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.