Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – pagal LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 47 str.; LR CPK 56, 320 1 ,347, 354, 354 str. aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

 darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

Atitikimas kitiems reikalavimams:0
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

            
Užtikrina tinkamą asmens duomenų tvarkymą, teikia ir atnaujina duomenų tvarkymą veiklos įrašuose, įgyvendina duomenų saugumo priemones.
Dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimuose.
Vertina, ar pateikiami svarstyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Seimo nutarimų, Vyriausybės nutarimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus.
Rengia ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Vyriausybės vienodos teisėkūros praktikos ir jos tobulinimo.
Užtikrina atstovavimo Vyriausybei (valstybei) teismuose organizavimą, Ministro Pirmininko ar Vyriausybės kanclerio pavedimu atstovauja Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijai teismuose.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.