BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 • Koordinuoti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano pažangos stebėseną.
 • Organizuoti Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų teisinį ir dalykinį vertinimą.
 • Užtikrinti Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbą.
 • Užtikrinti Vyriausybės kanceliarijos vykdomų viešųjų pirkimų tinkamą organizavimą.
 • Koordinuoti Lietuvos institucijų veiksmus įgyvendinant ES Dvynių projektą ,,Capacity Building of the Civil Service Bureau of Georgia to Implement the Civil Service Reform“.

 

 • Užtikrinti Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimą 2020 m. laiku, ypatingą dėmesį skiriant:
  • visų 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos projektų įgyvendinimo sutarčių dėl visos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos sumos pasirašymui iki 2020-12-31;
  • vandens įmonių stambinimo įgyvendinimo priežiūros sistemos sukūrimui;
  • viso perduotino administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto perėmimui centralizuotai valdyti;
  • naujos atliekų kainodaros sistemos sukūrimui.
 • Koordinuoti, kad nustatytais terminais būtų įvertinti Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai grupei priskirtose srityse (parengtos aiškios ir tinkamos teisės aktų projektų dalykinio vertinimo pažymos).
 • Organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
 • Dalyvauti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto, 2014–2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programos stebėsenos komiteto, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros tarybos, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo tarybos veikloje kaip paskirtai Vyriausybės kanceliarijos atstovei.
 • Koordinuoti išvadų ir pasiūlymų pateikimą Ministrui Pirmininkui bei Vyriausybės kancleriui dėl ministerijų 2021–2023 m. strateginių veiklos planų projektų (pagal kuruojamas sritis), siekiant, kad jie atitiktų Vyriausybės prioritetus.
 • Užtikrinti Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimą 2020 m. laiku, ypatingą dėmesį skiriant:
  • valstybės remiamų pajamų didėjimo užtikrinimui;
  • išmokų vaikams didinimui;
  • mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, nemokamo maitinimo įteisinimui;
  • negalią turinčių asmenų integracijos tobulinimui;
  • valstybinių pensijų pertvarkai;
  • profesinio mokymo pertvarkai;
  • pacientų eilių ir vaistų kainų mažinimui;
  • kultūros paveldo apsaugos pertvarkai;  
  • ugdymo turinio atnaujinimui;
  • Vyriausybės ir Seimo sprendimų dėl mokslo ir studijų institucijų optimizavimo įgyvendinimui.
 • Organizuoti ir atlikti tinkamą Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų dalykinį vertinimą nustatytais terminais, prioritetinių teisės aktų projektų, įtrauktų į Seimo sesijų darbų programą, ir Vyriausybės išvadų Seimui priskirtose srityse rengimo eigos stebėseną, siekiant, kad jie būtų pateikti laiku.
 • Nagrinėti institucijų ir įstaigų pateiktus klausimus kuruojamuose srityse, rengti pasiūlymus dėl jų sprendimo, organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
 • Užtikrinti išvadų ir pasiūlymų Ministrui Pirmininkui bei Vyriausybės kancleriui pateikimą dėl atitinkamų ministerijų 2021–2023 m. strateginių veiklos planų projektų atitikties Vyriausybės prioritetams.
 • Pagal priskirtas veiklos sritis dalyvauti:
  • rengiant pasiūlymus dėl inovatyvių vaistų prieinamumo didinimo (užtikrinti darbo grupės aptarnavimą);
  • vykdant vaiko teisių apsaugos sistemos funkcionavimo, institucinės vaikų globos pertvarkos įgyvendinimo stebėseną ir teikiant išvadas bei pasiūlymus dėl tolesnės eigos;
  • rengiant sprendimų, susijusių su Viešojo saugumo kolegijos steigimu, projektus;
  • sprendžiant pacientams atstovaujančių organizacijų, neįgaliųjų organizacijų keliamus klausimus;
  • rengiant Vyriausybės 2019 m. veiklos ataskaitos projektą, teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų projektų Seimo pavasario ir rudens sesijoms.
 • Organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
 • Koordinuoti išvadų ir pasiūlymų pateikimą Ministrui Pirmininkui bei Vyriausybės kancleriui dėl ministerijų 2021–2023 m. strateginių veiklos planų projektų (pagal kuruojamas sritis), siekiant, kad jie atitiktų Vyriausybės prioritetus.
 • Užtikrinti aptarnavimo kokybę: stebėti ir vertinti aptarnavimo kokybės, interneto svetainės „E. pilietis“ vartotojų nuomonės pokyčius, planuoti tobulinimo priemones ir koordinuoti jų įgyvendinimą.
 • Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir gerosios aptarnavimo patirties sklaidą: inicijuoti ir įgyvendinti gerosios patirties, kompetencijų stiprinimo, naujovių diegimo priemones ministerijose ir kitose įstaigose, siekiant kryptingų pokyčių aptarnavimo srityje.
 • Užtikrinti Atviros vyriausybės iniciatyvų kryptingą įgyvendinimą: koordinuoti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“, užtikrinti projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ veiklų užbaigimą laiku (iki 2020-09-28), atlikus visuomenės dalyvavimo valdyme 2019 m. stebėseną, padidinti ministerijų pažangą vykdant viešąsias konsultacijas ir kitas atvirumo iniciatyvas.
 • Skaitmenizuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklą, perkeliant veiklas į DIVIS.
 • Stiprinti kibernetinį saugumą: įsigyti ir įdiegti tinklo komutatorius darbo vietoms prijungti, įgyvendinti modernius valdymo sprendimus.
 • Įdiegti ir įveiklinti programėlę, kurios paskirtis – pateikti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų klausimų medžiagą posėdžių ir pasitarimų dalyviams.
 • Įdiegti kompiuterinę mobilią darbo vietą.
 • Modernizuoti Vyriausybės kanceliarijos erdves ir darbo vietas.
 • Parengti ir įteisinti Vyriausybės kanceliarijos įslaptintos informacijos ir ryšių sistemą darbui su „Riboto naudojimo“ informacija.
 • Parengti ir patvirtinti Vyriausybės kanceliarijos įslaptintos informacijos ir ryšių sistemos nuostatus; įsigyti techninę įrangą darbui su informacija, žymima aukščiausia slaptumo žyma „Slaptai“.
 • Ugdyti valstybės tarnautojų ir darbuotojų nustatytas prioritetines kompetencijas.
 • Stiprinti Vyriausybės kanceliarijos organizacinę kultūrą per vertybių puoselėjimą.
 • Didinti darbuotojų įsitraukimą į organizacijos veiklą, skatinti jų iniciatyvumą, aktyvumą.
 • Užtikrinti veiklos, orientuotos į veiklos rezultatus, tobulinimą.
 • Efektyvinti padalinio veiklos procesus.
 • Įgyvendinti pokyčius, susijusius su numatytos dokumentų valdymo sistemos „Vyriausybės posėdžių / pasitarimų klausimų medžiagos pateikimas dalyviams per specialiąją programėlę“ įgyvendinimu.
 • Koordinuoti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų medžiagos tinkamą parengimą skaitmenizuojant, jos pateikimą posėdžių ir pasitarimų dalyviams.
 • Rengti neformalių ministrų pasitarimų atmintines ir užtikrinti, kad pasitarimuose priimti sprendimai (pavedimai) ne vėliau kaip kitą dieną būtų pateikti Vyriausybės kanceliarijos atitinkamiems padaliniams, prireikus kitoms institucijoms.
 • Sumažinti Teisės aktų registro  atmestų teisės aktų dalį, vykdant papildomą teisės aktų peržiūrą padalinyje. Užtikrinti, kad Vyriausybės posėdžiuose priimti teisės aktai ir Vyriausybės pasitarimuose priimti sprendimai būtų išleisti nustatytais terminais.
 • Optimizuoti vertimo žodžiu paslaugų teikimo organizavimą ir užtikrinti, kad vidaus dokumentai ir teisės aktai būtų išversti laiku ir kokybiškai.
 • Organizuoti ir atlikti 2020 m. pirkimų plane numatytų viešųjų pirkimų procedūras.
 • Pasibaigus mėnesiui parengti vadovybei informaciją apie pirkimo organizatorių atliktus pirkimus ir sutarčių vykdymą.
 • Užtikrinti prevencinę Vyriausybės kanceliarijos sutarčių vykdymo kontrolę.
 • Sumažinti mažos vertės viešųjų pirkimų skaičių 20 procentų.
 • Parengti Vyriausybės kanceliarijos pastato renovacijos techninį projektą ir inicijuoti rangos konkursą.
 • Įdiegti darbo vietos standartą ir gerinti darbuotojų darbo sąlygas.
 • Atlikti darbus, siekiant efektyvaus / racionalaus elektros energijos naudojimo Vyriausybės kanceliarijos pastate (sumažinti elektros energijos vartojimo sąnaudas).
 • Atlikti darbus, siekiant efektyvaus / racionalaus šilumos energijos ir karšto vandens naudojimo Vyriausybės kanceliarijos pastate (sumažinti šilumos energijos ir karšto vandens vartojimo sąnaudas).
 • Parengti Vyriausybės kanceliarijos Vidaus audito tarnybos veiklos planavimo dokumentus.
 • Teikti Vyriausybės kancleriui rekomendacijas dėl Vyriausybės kanceliarijos veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.
 • Teikti Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovams konsultacijas dėl struktūrinio padalinio veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.
 • Atlikti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėseną.
 • Įveiklinti asmenų, atsakingų už strateginį valdymą ministerijose, tinklą.
 • Užtikrinti Strateginio valdymo metodikos patvirtinimą.
 • Parengti duomenų analizę ir Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2050“ koncepciją.
 • Užtikrinti Vyriausybės kanceliarijos 2021–2023 m. strateginio veiklos plano parengimą.
 • Parengti Vyriausybės 2019 metų veiklos ataskaitą.
 • Užtikrinti Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimą 2020 m. laiku, ypatingą dėmesį skiriant:
  • Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimui, užtikrinant sprendimų, kuriais būtų tobulinamos praktinio taikymo metu išryškėjusios problemos parengimą ir pateikimą Vyriausybei;
  •  sprendimų dėl Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo, siekiant Vyriausybės atstovų atliekamų funkcijų efektyvumo pateikimo Vyriausybei užtikrinimui;
  • Viešojo administravimo įstatymui įgyvendinti reikalingų teisės aktų parengimo ir pateikimo Vyriausybei įstatyme nustatytais terminais užtikrinimui (priėmus naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymą);
  • pokyčių nacionalinio saugumo srityje įgyvendinimo koordinavimui ir sprendimų pateikimo Vyriausybei įstatyme nustatytais terminais užtikrinimui (priėmus naujos redakcijos Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymą).
 • Koordinuoti, kad nustatytais terminais būtų įvertinti Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai grupei priskirtose srityse (parengtos aiškios ir tinkamos teisės aktų projektų dalykinio vertinimo pažymos).
 • Organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
 • Koordinuoti išvadų ir pasiūlymų pateikimą Ministrui Pirmininkui bei Vyriausybės kancleriui dėl ministerijų 2021–2023 metų strateginių veiklos planų projektų (pagal kuruojamas sritis), siekiant, kad jie atitiktų Vyriausybės prioritetus.
 • Užtikrinti grupės įgyvendinamų projektų (finansuojamų ES lėšomis: Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-02-0004 ir Nr. 10.1.1-ESFA-V-913-01-0002) priežiūrą ir kontrolę, pokyčių inicijavimą pagal poreikį; stebėti progresą ir dalyvauti projektų priežiūros grupėse.
 • Valdyti Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir Vyriausybės kanceliarijos portfelį; vykdyti įgyvendinamų projektų / programų stebėseną, vertinimą ir teikti rekomendacijas.
 • Užtikrinti projektinio valdymo standarto įteisinimą ir vystymą (projektinio valdymo standartas įteisintas kaip Strateginio valdymo įstatymo dalis).
 • Pabaigti rengti 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano projektą.
 • Teikti pasiūlymus dėl nuoseklios geresnio reglamentavimo politikos Vyriausybės lygmeniu, tobulinant Vyriausybės teisėkūros procesą, sustiprinant dėmesį pagrįstos ir proporcingos teisėkūros principams, sprendimų galimo poveikio įvertinimui ir viešosioms konsultacijoms.
 • Užtikrinti rezultatyvų inovacijų politikos koordinavimą.
 • Užtikrinti tarpinstitucinį koordinavimą įgyvendinant Kovo 11-osios trisdešimtmečio minėjimui skirtas veiklas.
 • Įdiegti vieningos Lietuvos pristatymo užsienyje sistemą ir inicijuoti bei koordinuoti projektus užtikrinant sėkmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
 • Organizuoti ir įgyvendinti šalies strateginę komunikaciją tikslinėse užsienio šalyse.
 • Inicijuoti ir įgyvendinti šalį pristatančius projektus užsienyje.
 • Inicijuoti ir įgyvendinti vidinį šalies įvaizdį gerinančių projektų veiklas.
 • Užtikrinti efektyvų svarbiausių Vyriausybės, Vyriausybės kanceliarijos darbų ir Ministro Pirmininko veiklos išorinį viešinimą:
  • užtikrinti darbą su žiniasklaida;
  • aktyvinti Vyriausybės naujienlaiškį piliečiams;
  • vykdyti žiniasklaidos stebėseną ir įgyvendintų ryšių su visuomene priemonių sklaidos analizę.
 • Vykdyti aktyvią Vyriausybės ir Ministro Pirmininko veiklos komunikaciją socialiniuose tinkluose „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Twitter“; užtikrinti tinkamą kasdienės komunikacijos ir įgyvendinamų viešinimo kampanijų vizualinį pateikimą (fotografijos, vaizdo įrašų ir vaizdo maketų rengimas).
 • Vykdyti aktyvią vidinę komunikaciją pagal parengtą Vidinės komunikacijos tobulinimo planą, atnaujinti Vyriausybės kanceliarijos intraneto turinį.
 • Laiku ir kokybiškai vertinti Vyriausybei pateiktus teisės aktų projektus.
 • Teikti teisinę pagalbą vykdant Vyriausybės programą ir įgyvendinant jos prioritetines priemones.
 • Teikti metodinę pagalbą ministerijų teisininkams, siekiant gerinti Vyriausybės teisėkūros kokybę ir efektyvinti Vyriausybės teisėkūros procesą.
 • Tinkamai vykdyti atstovavimo Vyriausybei (valstybei) teismuose koordinavimą ir tinkamai atstovauti Vyriausybei (valstybei) teismuose.
 • Užtikrinti grupės veiklos efektyvumą ir darbo organizavimą siekiant įgyvendinti priskirtus Vyriausybės prioritetus ir prioritetines veiklos kryptis, Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmus (Vyriausybės prioritetinė kryptis „5.5. Valstybės interesų įgyvendinimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas“).
 • Pagal kompetenciją užtikrinti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanceliarijos vadovybės pozicijų tinkamą atstovavimą formuojant užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus ir uždavinius, įskaitant Seimo komiteto formatus.
 • Siekti Ministro Pirmininko didesnio vaidmens formuojant regioninės (BMT, NB8) užsienio ir saugumo politikos prioritetus, ypatingą dėmesį skiriant transatlantinių ryšių stiprinimui, santykių su kaimyninėmis valstybėmis, ypač Lenkija, gerinimui, Šiaurės ateities forumo Vilniuje surengimui.
 • Laiku teikti vadovybei kokybišką informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl ES, galimų rizikų, kylančių „Brexito“ kontekste, užsienio ir regioninio saugumo politikos, žmogaus teisių, išeivijos, istorijos politikos tarptautinių santykių kontekste, bendradarbiavimo su tarptautinėmis žydų organizacijomis klausimais.
 • Užtikrinti Nacionalinės saugumo komisijos sprendimų kontrolę, koordinuojant veiklą su kitomis valstybės institucijomis.
 • Užtikrinti Vyriausybės kanceliarijos mobilizacijos plano parengimą ir patvirtinimą.
 • Kontroliuoti ir vertinti valstybės institucijų pasirengimą potencialių grėsmių ir galimų rizikų valdymui pradėjus eksploatuoti Baltarusijos atominę elektrinę.
 • Šalies mastu koordinuoti hibridinių grėsmių valdymą ir krizių prevenciją.
 • Inicijuoti ir organizuoti hibridinių grėsmių supratimą bei informacinį ir kibernetinį atsparumą skatinančią visuomenės informavimo kampaniją.
 • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos bendradarbiavimą su strateginių tyrimų ir analizės centru – viešąja įstaiga Rytų Europos studijų centru.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13