BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

1 užduotis: Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklą vykdant Vyriausybės pateiktų Seimo (pavasario, rudens) darbų programų įgyvendinimo 2021 metais pažangos stebėseną.

2 užduotis: Mažinti teikiamų Vyriausybės posėdžiams, Vyriausybės pasitarimams teisės aktų projektų intensyvumą, racionalizuojant teisėkūros proceso organizavimą.

3 užduotis: Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos veiklos procesų organizavimas, atliekant investuotojų ir sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimą.

4 užduotis: Vyriausybės kanceliarijos 2022 m. viešųjų pirkimų plano įgyvendinimo koordinavimas.

 

 

1 užduotis: Suformuoti efektyviai veikiančią departamento komandą, gebančią reaguoti į greitai kintančias aplinkybes bei rengti kokybiškus komunikacinius produktus.

2 užduotis: Parengti Vyriausybės komunikacijos departamento komunikacijos gaires 2022 m. III-IV ketvirčiui - 2023 metams, remiantis strateginio kompaso sesijos rezultatais.

3 užduotis: Kokybinis komunikacijos Vyriausybės paskyrų socialiniuose tinkluose šuolis.  Kartu su kolegomis parengti Vyriausybės komunikacijos Linkedin gaires.

1 užduotis: Vykdyti veiksmų, numatytų 2022 m. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane, įgyvendinimo priežiūrą bei teikti pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo EPG priskirtose srityse.

2 užduotis: Nustatytais terminais vertinti Vyriausybei pateiktus teisės aktų projektus priskirtose srityse (parengtos aiškios ir tinkamos teisės aktų projektų dalykinio vertinimo pažymos).

3 užduotis: Priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyti ir Lietuvos Finansų sektoriui svarbūs sprendimai – Seimo pavasario sesijai pateiktas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir patvirtintas Lietuvos tvariųjų finansų veiksmų planas.

4 užduotis: Dalyvauti rengiant ir vykdyti paramos verslui, nukentėjusiam nuo pandemijos bei patyrusiam sunkumų dėl trečiųjų šalių taikomų prekybos barjerų, priemonių, numatytų 2022 m., įgyvendinimo priežiūrą bei teikti pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo.

5 užduotis: Seimui priėmus Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio, Akcizų mokesčio ir Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymų pakeitimo įstatymų projektus, koordinuoti Darnaus judumo fondo įsteigimui reikalingų teisės aktų priėmimą, kad darnaus judumo fondas pradėtų veikti nuo 2023 metų.

1 užduotis: Užtikrinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, numatytų 2022 m. socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir sporto srityse įgyvendinimo stebėseną ir pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo laiku pateikimą.

2 užduotis: Organizuoti ir atlikti tinkamą Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų dalykinį vertinimą nustatytais terminais, prioritetinių teisės aktų projektų, įtrauktų į Seimo sesijų darbų programą ir Vyriausybės išvadų Seimui priskirtose srityse rengimo eigos stebėseną, siekiant kad jie būtų pateikti laiku.

3 užduotis: Nagrinėti institucijų ir įstaigų pateiktus klausimus kuruojamuose srityse, rengti pasiūlymus dėl jų sprendimo, organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.

4 užduotis: Užtikrinti neįgaliesiems aktualių klausimų sprendimą.

5 užduotis: Pagal priskirtas veiklos sritis dalyvauti:

• sprendžiant su sveikatos sistemos atsparumu grėsmėms ir pasirengimu ateities iššūkiams, Covid-19 pandemijos valdymu susijusius klausimus, užtikrinti Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos dėl Covid-19 ligos valdymo veiklą;

• tobulinant migrantų integracijos savivaldybėse sistemą;

• optimizuojant sveikatos priežiūros įstaigų tinklą;

• tobulinant vaistų kompensavimo sistemą;

• koordinuojant Ministro Pirmininko strateginių darbų (projektų) portfelio projektus dėl Ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio sukūrimo, Tvarios kultūros ir švietimo sąveikos, Tūkstantmečio mokyklų pažangos programos;

• Privalomojo sveikatos draudimo taryboje, Užsieniečių integracijos komisijoje, darbo grupėje Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo klausimais;

• bendradarbiaujant su Unesco komisijos sekretoriatu, siekiant užtikrinti efektyvų Lietuvos UNESCO komisijos darbą ir prisidėti prie rezultatyvaus atstovavimo Lietuvai UNESCO veikloje;

• teikiant išvadas ir pasiūlymus deryboms dėl kuruojamų ministerijų 2023–2025 m. valstybės biudžeto asignavimų, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano tikslinimo; teisės aktų projektų Seimo pavasario ir rudens sesijoms, Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimo ir kitiems aktualiems strateginio planavimo dokumentų projektams.

1 užduotis: Formuoti pagarba ir dialogu grįstą bendravimo su visuomene kultūrą Vyriausybės kanceliarijoje ir tinklaveikos pagalba stiprinti valstybės įstaigų reputaciją.

2 užduotis: Formuoti įtraukaus konsultavimosi su visuomene praktiką ir komunikaciją, tariantis dėl svarbiausių valstybei klausimų.

3 užduotis: Formuoti atviro valdymo principų taikymo praktiką viešajame sektoriuje, užtikrinant atvirumo pokyčių strateginį koordinavimą ir stiprinant atvirumo kompetencijas.

1 užduotis: Remiantis efektyvaus rašymo gairėmis sukurti ministerijų ir LRVK padalinių rengiamų raštų, kuriais vykdant pavedimus atsakoma į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, kokybės stebėsenos organizavimo ir vertinimo procesą, suderinti su AVS,  įteisinti LRVK reglamente  ir dalyvauti jį įgyvendinant.

2 užduotis: 1. Kibernetinį Saugumą užtikrinančių  priemonių diegimas: atlikti įsilaužimo, pažeidžiamumo testus, Įdiegti  dviguba autentifikacija jungiantis prie LRVK informacinių išteklių, Microsoft 365 Basic Audit naudojimas, PowerShell skriptai, kurie kasnakt tikrintų prisijungimus.  2.Ugdyti kibernetinio saugumo raštingumą: kibernetinio saugumo mokymai LRVK  socialinės inžinerijos atakų pratybos, mokymai naujokams, Kibernetinis skydas 2022 ir kt.

3 užduotis: Darbo su Slapta informacija aplinkos tobulinimas /Slaptų ĮIRIS plėtra/ įteisinimas: Slaptų / RN  Vyriausybės / Komisijų posėdžių tvarka, 2. Pakeisti Slaptai salių ĮIRIS visas tvarkas; 3. Pakeisti Reglamentą/ tvarką dėl praplėsto SINA tinklo / Grėsmių darbo vietų – nustatyti algoritmą ir atsakomybes, kad būtų užtikrinta jų apskaita ir atsakomybė; 4. Išanalizuoti per URM IĮRIS/ Pateikti pasiūlymus efektyvesniam darbui.

4 užduotis: Veiklos skaitmenizavimas / Veiklos tobulinimas: 1) Atlikti analizę ir perkelti Seimo Išvadų  informacijos vedimą į Share Point  ListS, o stebėseną į Power BI; 2) 10 svarbiausių strateginių darbų perkelti į stebėsenos kalendorių - Power BI; 3) Atlikti analizę  ir įvesti papildomus teisės aktų projektų  duomenis DIVISe dėl tinkamo duomenų  pateikimo ir atvaizdavimo  Power BI  - posėdžių klausimų svarstymo planavimui. 4) Išanalizuoti  DIVIS Adoc formato dokumentų el parašų / laiko žymų problemas ir  galimas automatines priemones jų sprendimui.

5 užduotis: Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl DBSIS sistemos klasifikatorių/ procesų, susijusių su LRVK veikla, kūrimu; Testuoti DBSIS funkcijas, teikti pastabas; teikti pastabas visose DBSIS  iteracijose, susijusiose su pavedimų kontrole posėdžiais.  TAP rengimu ir testavimu. Jeigu Seimo kanceliarija inicijuos TAIS galimybių studijos poreikį -   teikti pastabas ir pasiūlymus.

1 užduotis: LRVK darbuotojų psichologinio klimato gerinimas.

2 užduotis: Užtikrinti vidaus kontrolės sistemos veikimą, rizikų valdymą.

3 užduotis: Užtikrinti LRVK darbuotojų pritraukimą ir išlaikymą.

4 užduotis: Ugdyti svarbiausias LRVK darbuotojų kompetencijas būtinas organizacijos tikslams pasiekti.

1 užduotis: Tinkamai ir laiku suformuoti teisės aktų projektų medžiagą DIVIS ir pateikti svarstyti į Vyriausybės posėdį/pasitarimą, Tarpinstitucinį pasitarimą.

2 užduotis: Tinkamai ir laiku įforminti Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose priimtus teisės aktus (nutarimus, sprendimus, rezoliucijas), ir prireikus, Lietuvos Respublikos pozicijų dėl dalyvavimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pristatyti Vyriausybės pasitarimų darbotvarkių derinimo metu.

3 užduotis: Laiku ir tinkamai parašyti, įforminti ir adresatams išsiųsti tarpinstitucinių pasitarimų protokolus.

4 užduotis: Išplėsti veiklos sritį, įsisavinant naują DIVIS funkcionalumą. Prireikus gebėti sudaryti Vyriausybės posėdžių/ pasitarimų darbotvarkes, bei registruoti priimtus ir pasirašytus teisės aktus DIVIS sistemoje ir juos perduoti į TAR.

5 užduotis: Atlikti Vyriausybės kanceliarijos veiklos procesų patobulinimą (Kaizen).

1 užduotis: Taupyti elektros energijos suvartojimą.

2 užduotis: Didinti procentą skyriaus užduočių įgyvendinimo organizavimą per TVS pagalbą.

3 užduotis: Skyriaus inžinerinių dokumentų skaitmeninimas.

4 užduotis: Suformuotas LRV sklypas.

1 užduotis: Parengti Vyriausybės kanceliarijos Vidaus audito tarnybos veiklos planavimo dokumentus.

2 užduotis: Nuolat teikti Vyriausybės kancleriui rekomendacijas dėl Vyriausybės kanceliarijos veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.

3 užduotis: Nuolat teikti Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovams konsultacijas dėl struktūrinio padalinio veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.

4 užduotis: Atlikti pažangos stebėseną dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo.

1 užduotis: Užtikrinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, numatytų 2022 m. viešojo valdymo, viešojo saugumo, teisingumo, regioninės plėtros, kitose grupės veiklai priskirtose srityse įgyvendinimo stebėseną ir pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo laiku pateikimą.

2 užduotis: Organizuoti ir atlikti tinkamą Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų dalykinį vertinimą nustatytais terminais, prioritetinių teisės aktų projektų, įtrauktų į Seimo sesijų darbų programą ir Vyriausybės išvadų Seimui priskirtose srityse rengimo eigos stebėseną, siekiant kad jie būtų pateikti laiku.

3 užduotis: Nagrinėti institucijų ir įstaigų pateiktus klausimus kuruojamuose srityse, rengti pasiūlymus dėl jų sprendimo, organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.

4 užduotis: Koordinuoti valstybės tarnybos reformos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad reformai įgyvendinti reikalingi teisės aktai Vyriausybei būtų pateikti laiku.

5 užduotis: Koordinuoti institucinės sąrangos reformos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad institucinės sąrangos reformai įgyvendinti reikalingi teisės aktai Vyriausybei būtų pateikti laiku.

1 užduotis: Pabaigti Strateginių kompetencijų ir Strateginio planavimo ir stebėsenos grupių sujungimo procedūras, formuoti darniai veikiančią komandą.

2 užduotis: Kokybiškai atlikti periodinius ir 2022 m. suplanuotus strateginio planavimo srities darbus.

3 užduotis: Nuosekliai didinti prielaidas kokybiškai Vyriausybės teisėkūrai.

4 užduotis: Parengti ir įgyvendinti Nacionalinės reformų darbotvarkės valdymo mechanizmą.

1 užduotis: Įgyvendinti pro-aktyvią Vyriausybės strateginę komunikaciją.

2 užduotis: Užtikrinti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano vykdymą, stiprinant šalies reputaciją tikslinėse užsienio šalyse.

3 užduotis: Didinti šalies prekės ženklo „Lithuania Co-create“  žinomumą ir atpažįstamumą tikslinėse užsienio šalyse, įgyvendinant šalies rinkodaros ir komunikacijos veiklas.

4 užduotis: Užtikrinti duomenimis grįstas šalies komunikacijos užsienyje veiklas.

5 užduotis: Užtikrinti į rezultatus orientuotos šalies pristatymo sistemos sukūrimo užbaigimą ir jos įveiklinimą.

1 užduotis: Užtikrinti Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų teisinį vertinimą atliepiant kokybiškos teisėkūros principus.

2 užduotis: Užtikrinti TG veiklą LRVK veikloje:  1. Vadovybės pavedimu TG dalyvavimą LRVK  teisėkūros veikloje  2. TG teisinių konsultacijų teikimą MP, LRVK vadovybei ir kitiems LRVK darbuotojams.

3 užduotis: Užtikrinti teisinės pagalbos vykdant Vyriausybės programą ir įgyvendinant jos priemones  teikimas.

4 užduotis: Užtikrinti tinkamo atstovavimo Vyriausybei (valstybei) teismuose  organizavimą ir atstovavimo koordinavimą, MP ir kanclerio pavedimu - tinkamą atstovavimą Vyriausybei, MP ir LRVK.

5 užduotis: Užtikrinti teisinės pagalbos teikimą Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų  rengėjams ir Vyriausybės teisėkūros proceso apimčių mažinimą ir kokybės gerinimą.

1 užduotis: Iki 2022-02-15 parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos planuojamų atlikti 2022 metais viešųjų pirkimų plano projektą, suderinti su pirkimų iniciatoriais ir finansininku ir iki 2022-02-28 pateikti Vyriausybės kancleriui tvirtinti.

2 užduotis: Kiekvieną ketvirtį pateikti Vyriausybės kancleriui viešųjų pirkimų plano vykdymo ataskaitą ir prireikus organizuoti viešųjų pirkimų plano tikslinimą.

3 užduotis: Atliekant viešuosius pirkimus taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus.

4 užduotis: Inicijuoti skyriaus veiklos tobulinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-23