BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

1 užduotis: Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklą vykdant Vyriausybės pateiktų Seimo (pavasario, rudens) darbų programų įgyvendinimo 2021 metais pažangos stebėseną.
2 užduotis: Mažinti teikiamų Vyriausybės posėdžiams, Vyriausybės pasitarimams teisės aktų projektų intensyvumą, racionalizuojant teisėkūros proceso organizavimą.
3 užduotis: Užtikrinti sklandų Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbą, atliekant investuotojų ir sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimą.
4 užduotis: Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos 2021 m. vykdomų projektų, finansuojamų ES lėšomis, tinkamą  ir savalaikį įgyvendinimą.

 

 

1 užduotis: Dalyvauti rengiant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą ir vykdyti veiksmų, numatytų 2021 m., įgyvendinimo priežiūrą bei teikti pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo pagal Ekonomikos politikos grupei priskirtas veiklos sritis.
2 užduotis: Dalyvauti rengiant Gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių planą ir vykdyti jo veiksmų, numatytų 2021 m., įgyvendinimo priežiūrą bei teikti pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo pagal Ekonomikos politikos grupei priskirtas veiklos sritis.
3 užduotis: Nagrinėti institucijų ir įstaigų pateiktus klausimus kuruojamuose srityse, rengti pasiūlymus dėl jų sprendimo, organizuoti tarpžinybinius pasitarimus.
4 užduotis: Koordinuoti, kad nustatytais terminais būtų įvertinti Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai Grupei priskirtose srityse (parengtos aiškios ir tinkamos teisės aktų projektų dalykinio vertinimo pažymos).
5 užduotis: Rengti ir teikti pasiūlymus dėl veiklos procesų tobulinimo (Kaizen).

1 užduotis: Dalyvauti rengiant Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą ir užtikrinti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, numatytų 2021 m. socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir sporto srityse įgyvendinimo stebėseną ir pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo laiku pateikimą.
2 užduotis: Organizuoti ir atlikti tinkamą Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų dalykinį vertinimą nustatytais terminais, prioritetinių teisės aktų projektų, įtrauktų į Seimo sesijų darbų programą ir Vyriausybės išvadų Seimui priskirtose srityse rengimo eigos stebėseną, siekiant kad jie būtų pateikti laiku.
3 užduotis: Nagrinėti institucijų ir įstaigų pateiktus klausimus kuruojamuose srityse, rengti pasiūlymus dėl jų sprendimo, organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
4 užduotis: Pagal priskirtas veiklos sritis dalyvauti:

  • sprendžiant su sveikatos sistemos atsparumu grėsmėms ir pasirengimu ateities iššūkiams, Covid-19 pandemijos valdymu susijusius klausimus ir užtikrinant Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos dėl Covid-19 ligos valdymo bei darbo grupės, klausimams, susijusiems su pagalbos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltos pandemijos paveiktoms asmenų grupėms teikimu veiklą;  rengiant Gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių planą (socialinės sanglaudos, sveikatos, švietimo ir įgūdžių, darbo vietų kūrimo srityse) bei teikti pasiūlymus dėl plano veiksmų, numatytų 2021 m. įgyvendinimo;
  • rengiant Nacionalinį susitarimą dėl švietimo;
  • užtikrinant su neįgaliųjų integracija susijusių klausimų sprendimą, įskaitant Švietimo įstatymo nuostatų, susijusių su įtraukiuoju ugdymu įgyvendinimą;
  • bendradarbiaujant su Unesco komisijos sekretoriatu, siekiant užtikrinti efektyvų Lietuvos UNESCO komisijos darbą ir prisidėti prie rezultatyvaus atstovavimo Lietuvai UNESCO veikloje;
  • rengiant Vyriausybės 2020 m. veiklos ataskaitos projektą, teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų projektų Seimo pavasario ir rudens sesijoms, kitiems aktualiems strateginio planavimo dokumentų projektams.

5 užduotis: Teikti pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijos veiklos procesų tobulinimui (Kaizen).

1 užduotis: Informacinėms grėsmėms atsparumo didinimas LRVK - ugdyti kibernetinio saugumo raštingumą;  Diegiama  dviguba autentifikacija jungiantis prie LRVK informacinių išteklių;  Mokymai LRVK darbuotojams apie kibernetinį saugumą ir socialinę inžineriją; pratybos;  IT sistemų įsilaužimo testai; rengiami informaciniai pranešimai apie kibernetinį saugumą.
2 užduotis: Rekomendacijos ministerijoms, kaip tinkamai ir be klaidų pateikti teisė aktų projektus Vyriausybei svarstyti per TAIS;  Vyriausybės posėdžių programėlės įdiegimas Vyriausybės nariams, ministerijų atstovams, institucijų informavimas, mokymai.
3 užduotis: Vykdant Vyriausybės programos nuostatas (139.5.) Įvykdyti viešąsias konsultacijas dėl Teisės aktų projektų informacinės sistemos (TAIS) naudotojų patirties ir nuomonės dėl sistemos funkcionalumo ir informatyvumo, siekiant stebėti sprendimų projektus ir dalyvauti juos tobulinant, ir pateikti pasiūlymus Seimo kanceliarijai dėl aktualių sistemos patobulinimų. (terminas nuo 2021 m. III ketv.  – iki 2022 m. I ketv.).
4 užduotis: Vyriausybės kanceliarijos veiklos skaitmenizavimas: Sutarčių pilnas procesas   perkeliamas į elektroninę erdvę  - sudaromos galimybės Sutarčių paslaugų vykdytojams prisijungti prie DIVIS išorinio modulio ir pasirašyti Sutartį  el. parašu. Viešųjų pirkimų plano su pakeitimais aktualios versijos sudarymas. Viešųjų pirkimų plano ataskaitos suformavimas pagal nustatytus kriterijus. Archyvavimo  proceso skaitmeninamas / funkcijų suteikimas (Archyvas nuo  2017 m. - ADOC arba skaitmeninių kopijų formatu).
5 užduotis: Duomenų atvėrimas /Veiklos tobulinimas:  1) Duomenų iš įvairių šaltinių online pateikimas  ir atvaizdavimas su  BI įrankiu (VPP , Audito ataskaitos; iš DIVIS duomenų ir kt.);   2) Išanalizuota  dokumentų /siunčiamų pavedimų   statistika,  dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai,  pateikti pasiūlymai, kaip    sumažinti  pavedimų  skaičių; pakeisti atitinkami teisės aktai.  3) Pavedimų kontrolės peržiūra ir tobulinimas.

1 užduotis: Stiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalykines (profesines), analitinio mąstymo, duomenų apdorojimo, lyderystės kompetencijas.
2 užduotis: Sukurti LRVK darbuotojų motyvacijos sistemą.
3 užduotis: Peržiūrėti DU sistemą, atitinkančią atlygio vidinį teisingumą ir teisės aktus.
4 užduotis: Vertybėmis grįstos organizacinės kultūros kūrimas.
5 užduotis: Efektyvinti veiklos procesus.

1 užduotis: Užtikrinti efektyvią ir rezultatyvią padalinio veiklą,  organizuojant Vyriausybės posėdžius/pasitarimus, tarpinstitucinius pasitarimus. Pateikti pasiūlymus dėl veiklos procesų patobulinimo (Kaizen).
2 užduotis: Koordinuoti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų medžiagos tinkamą parengimą skaitmenizavimo būdu, jos pateikimą posėdžių ir pasitarimų dalyviams.
3 užduotis: Įgyvendinti strateginį tikslą – sumažinti Teisės aktų registro  atmestų teisės aktų dalį, vykdant papildomą teisės aktų peržiūrą padalinyje. Siekti, kad, Vyriausybės posėdžiuose priimti teisės aktai, Vyriausybės pasitarimuose priimti sprendimai būtų tinkamos kokybės ir išleisti nustatytais terminais.
4 užduotis: Atsižvelgiant į informacijos poreikį, rengti informacinę medžiagą,  užtikrinančią  sklandų Vyriausybės posėdžių/pasitarimų, tarpinstitucinių, organizavimą ( rengti klausimų, kuriuos kaip papildomus į Vyriausybės posėdžių/pasitarimų, tarpinstitucinių pasitarimų darbotvarkes prašys įtraukti ministrai, sąrašus, darbotvarkių skelbimą, su numatomų svarstyti klausimų temomis ir kitą informaciją pagal poreikį). Užtikrinti, kad reikiama informacija būtų  pateikta vadovybei nustatytu laiku.
5 užduotis: Užtikrinti, kad vidaus dokumentai ir teisės aktai būtų išversti laiku ir kokybiškai, įgyvendinant Vertimų užsakymo formą. Įgyvendinti veiklos proceso patobulinimą (Kaizen), kuris užtikrintų geresnį darbų paskirstymą ir skaidresnį užsakymų formavimą.

1 užduotis: Elektros skydinių (skirstyklų) renovacija. Viso 4 vnt. ir skydinių automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) įrangos renovacija (2 vnt.)
2 užduotis: Paruošti pirkimą perkant elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių.
3 užduotis: Pagerinta komunikacija su LRVK darbuotojais („klientais“).
4 užduotis: Atviri duomenys LRVK kolegoms apie TVS vykdomas funkcijas.
5 užduotis: Humanizuoti pastato erdves jas pritaikant visuomenės atvėrimui.

1 užduotis: Parengti Vyriausybės kanceliarijos Vidaus audito tarnybos veiklos planavimo dokumentus.
2 užduotis: Teikti Vyriausybės kancleriui rekomendacijas dėl Vyriausybės kanceliarijos veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.
3 užduotis: Teikti Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovams konsultacijas dėl struktūrinio padalinio veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo.
4 užduotis: Atlikti pažangos stebėseną dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo.

1 užduotis: Dalyvauti rengiant Vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmų planą ir vykdyti veiksmų, numatytų 2021 m., įgyvendinimo priežiūrą bei teikti pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo pagal priskirtas veiklos sritis, ypatingą dėmesį skiriant pokyčiams valstybės tarnybos ir viešojo valdymo, viešųjų paslaugų sritims.
2 užduotis: Užtikrinti, kad Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų dalykinis vertinimas būtų atliktas laiku ir kokybiškai.
3 užduotis: Koordinuoti išvadų ir pasiūlymų pateikimą Ministrui Pirmininkui bei Vyriausybės kancleriui dėl ministerijų 2021-2023 metų strateginių veiklos planų ir plėtros programų projektus (pagal kuruojamas sritis), siekiant, kad jie atitiktų Vyriausybės prioritetus.
4 užduotis: Nagrinėti institucijų ir įstaigų pateiktus klausimus kuruojamuose srityse, rengti pasiūlymus dėl jų sprendimo, organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
5 užduotis: Dalyvauti  rengiant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių planą ir vykdyti jo veiksmų, numatytų 2021 m., įgyvendinimo priežiūrą bei teikti pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo pagal priskirtas veiklos sritis.

1 užduotis: Laiku ir tinkamai įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano (VPNĮP) veiksmų ir kitus reikalingus darbus, reikalingus Vyriausybės programos iniciatyvų įgyvendinimui, kurie dėl smulkumo neįtraukiami į VPNĮP.
2 užduotis: Padidinti Vyriausybės teisėkūros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą.
3 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl galimybių Vyriausybei reguliariai ir suprantama forma informuoti visuomenę apie esmingiausius ir svarbiausius suplanuotus atitinkamo laikotarpio darbus.
4 užduotis: Koordinuoti VPNĮP analitinių Vyriausybės lygmens darbų sąrašo parengimą ir įgyvendinimą.
5 užduotis: Koordinuoti Strateginių kompetencijų grupės veiklą, ypatingą dėmesį skirti rezultatyvesniam inovacijų politikos ir regionų politikos koordinavimui.

1 užduotis: Užtikrinti Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų teisinį vertinimą TG, atliepiant kokybiškos teisėkūros principus.
2 užduotis: Užtikrinti TG veiklą LRVK veikloje: 1. Vadovybės pavedimu TG dalyvavimą LRVK  teisėkūros veikloje 2. TG teisinių konsultacijų teikimą MP, LRVK vadovybei ir kitiems LRVK darbuotojams.
3 užduotis: Užtikrinti teisinės pagalbos vykdant Vyriausybės programą ir įgyvendinant jos priemones  teikimas.
4 užduotis: Užtikrinti tinkamo atstovavimo Vyriausybei (valstybei) teismuose  organizavimą ir atstovavimo koordinavimą, MP ir kanclerio pavedimu - tinkamą atstovavimą Vyriausybei, MP ir LRVK.
5 užduotis: Užtikrinti teisinės pagalbos teikimą Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų  rengėjams ir Vyriausybės teisėkūros proceso apimčių mažinimą ir kokybės gerinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-05