Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklą vykdant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano pažangos stebėseną.
 • Organizuoti teikiamų Vyriausybės posėdžiams, Vyriausybės pasitarimams, Vyriausybės kanceliarijos kviečiamiems tarpinstituciniams pasitarimams sprendimų projektų vertinimą, užtikrinant tinkamą jų poveikio analizę.
 • Užtikrinti sklandų Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbą.
 • Užtikrinti tinkamą Vyriausybės kanceliarijos vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą.
 • Koordinuoti Lietuvos institucijų veiksmus įgyvendinant ES Dvynių projektą ,,Capacity Building of the Civil Service Bureau of Georgia to Implement the Civil Service Reform“.
 • Užtikrinti Vyriausybės kanclerio aktualiausių užduočių priskirtose srityse įgyvendinimą:
  - nekilnojamojo turto (visų paskirčių) centralizuotas valdymo tobulinimas, pereinant prie administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuomos santykių, ir ministerijų perkėlimo į naujas bendras patalpas projektas;
  - Žemės reformos užbaigimas;
  - Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas (komunalinių atliekų kainodaros principų peržiūra, atliekų deginimo įkainio apskaičiavimo tvarkos nustatymas);
  - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros teisinio reguliavimo tobulinimas;
  - 2014-2020 m. ES programavimo laikotarpio lėšų investavimas laiku.
 • Koordinuoti, kad nustatytais terminais būtų įvertinti Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai grupei priskirtose srityse (parengtos aiškios ir tinkamos teisės aktų projektų dalykinio vertinimo pažymos).
 • Organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
 • Koordinuoti proceso „Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų, ataskaitų analizė ir dalykinis vertinimas“ aprašo parengimą.
 • Organizuoti prioritetinių Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmų, numatytų 2019 m. socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir sporto srityse įgyvendinimo koordinavimą (asmenų su negalia integracijos tobulinimas; paslaugų vaikams ir šeimai plėtra; smurto prevencija; šeimos gydytojų veiklos tobulinimas; sveikatos priežiūros įstaigų tinklo konsolidavimas;  profesinių mokymo įstaigų tinklo pertvarka ir modernizavimas; kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo sistemos sukūrimas; Vyriausybės ir Seimo sprendimų dėl mokslo ir studijų institucijų optimizavimo įgyvendinimas; švietimo finansavimo pertvarka, kultūros įstaigų paslaugų kokybės didinimas ir kt.).
 • Organizuoti ir vykdyti Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų dalykinį vertinimą, prioritetinių teisės aktų projektų, įtrauktų į Seimo sesijų darbų programą ir Vyriausybės išvadų Seimui priskirtose srityse rengimo eigos stebėseną, siekiant kad jie būtų pateikti laiku.
 • Nagrinėti institucijų ir įstaigų pateiktus klausimus kuruojamuose srityse, rengti pasiūlymus dėl jų sprendimo, organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
 • Užtikrinti Ministrui Pirmininko, Vyriausybės kanclerio paskirtų užduočių priskirtose srityse vykdymą („DIVIS“ aktualiausios užduotys („Kanclerio užduotys“)).
 • Pagal priskirtas veiklos sritis užtikrinti, kad būtų dalyvaujama vertinant atitinkamų ministerijų 2020-2022 metų strateginių veiklos planų projektus, pateikiant Ministrui Pirmininkui bei Vyriausybės kancleriui išvadas ir pasiūlymus dėl šių planų atitikties Vyriausybės prioritetams.
 • Pagal priskirtas veiklos sritis dalyvauti:
  - rengiant Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektą ir organizuoti Komisijos šiam projektui parengti darbą;
  - darbo grupės Susitarimo dėl šalies pažangai būtinų reformų įgyvendinimui koordinuoti veikloje ir užtikrinti šios darbo grupės aptarnavimą;
  - rengiant 2021-2030 metų Nacionalinės pažangos programą, nustatant socialinės apsaugos ir darbo ministrui, kultūros ministrui, švietimo, mokslo ir sporto ministrui bei sveikatos apsaugos ministrui pavestų valdymo sričių strateginius tikslus ir uždavinius;
  - vertinant Vyriausybės kanceliarijos veiklos procesą (tarpinstitucinių pasitarimų organizavimas).
 • Padidinti aptarnavimo procesų efektyvumą: vertinti ir optimizuoti aptarnavimo procesus: vadovaujantis procesų valdymo LRVK gairėmis, organizuoti visų aptarnavimo procesų analizę ir jų efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimą.
 • Užtikrinti aptarnavimo kokybę: stebėti ir vertinti aptarnavimo kokybės, svetainės E. pilietis vartotojų nuomonės pokyčius, planuoti tobulinimo priemones ir koordinuoti jų įgyvendinimą.
 • Užtikrinti aptarnavimo srities asmens duomenų apsaugą: inicijuoti ir koordinuoti visų aptarnavimo sričių asmens duomenų apsaugos politikos gairių ir kitų reikiamų dokumentų parengimą.
 • Koordinuoti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“.
 • Užtikrinti tinkamą projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ veiklų vykdymą: vykdyti nuolatinę projekto rezultatų stebėseną ir vertinimą; įvykdyti sutartines projekto veiklas, kartu užtikrinant centralizuotą (per portalą „E. pilietis“) viešųjų konsultacijų vykdymą.
 • Vientisas ir nenutrūkstamas bevielio tinklo padengimas Vyriausybės kanceliarijos patalpose (Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai galės pasirašinėti elektroninius dokumentus el. parašu naudodami mobiliuosius įrenginius įvairiose Vyriausybės kanceliarijos erdvėse).
 • Bendrų LRVK erdvių techninis / technologinis modernizavimas (Ekranų sistemų plėtra, Belaidžio tinklo sistemos plėtra, Saugaus nuotolinio prisijungimo prie vidinių resursų technologinis įdiegimas - VPN).
 • Vyriausybės posėdžių klausimų medžiagos mobili programėlė Vyriausybės nariams (Vyriausybės nariai ir viceministrai, naudodami specialią programėlę savo mobiliuosiuose įrenginiuose, galės susipažinti su posėdžių ir pasitarimų medžiaga bet kuriuo metu bet kurioje vietoje (šiuo metu tik darbo vietose Vyriausybės kanceliarijos posėdžių salėje).
 • Kompiuterinės mobilios darbo vietos įgyvendinimas (80 procentai) (Mobilių kompiuterių, mobilių įrenginių, specializuotos programinės įrangos įsigijimai, VPN diegimai).
 • Gautų Teisės aktų projektų registravimo ir paskirstymo; Atstovavimo teismuose dokumentų administravimo; Popierinių dokumentų archyvavimo; Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, LRVK dokumentų tvarkymo procesų, vertinimas, siekiant laiko sutaupymo, kokybės ir efektyvumo didinimo.
 • Duomenų saugyklos ir rezervinio kopijavimo serverio įsigijimai užtikrinant sklandų Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų garso įrašų skelbimą, kaupimą ir saugojimą teisės aktų nustatytais terminais.
 • Koordinuoti ir stebėti Vyriausybės kanceliarijos žmogiškųjų išteklių valdymo procesus.
 • Stiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalykines (profesines), vadovavimo, lyderystės kompetencijas.
 • Formuoti Vyriausybės kanceliarijos vertybėmis kuriamą organizacinę kultūrą.
 • Didinti darbuotojų įsitraukimą į organizacijos veiklą, skatinti jų iniciatyvumą, aktyvumą.
 • Aprašyti Personalo valdymo (administravimo) veiklos procesus.
 • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklos procesų žemėlapio dalių (informacinės saugyklos valdymas ir darbotvarkių sudarymas) rengimą.
 • Užtikrinti, kad, rengiant Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų darbotvarkių projektus kartu su kitais padalinio darbuotojais, klausimų aprašymai Debesijos darbinėje saugykloje būtų parengti, optimizuojant procesus, pateikti Vyriausybės kanceliarijos vadovybei, Ministro Pirmininko patarėjams ir Ministrui Pirmininkui.
 • Koordinuoti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų medžiagos tinkamą parengimą skaitmenizavimo būdu, jos pateikimą posėdžių ir pasitarimų dalyviams.
 • Koordinuoti, kad laiku būtų pateikta į Vyriausybės į posėdžio (pasitarimo) darbotvarkę įtrauktų klausimų medžiaga.
 • Užtikrinti, kad, Vyriausybės posėdžiuose priimti teisės aktai, o Vyriausybės pasitarimuose priimti sprendimai būtų tinkamos kokybės ir išleisti nustatytais terminais.
 • Siekti, kad vidaus dokumentai ir teisės aktai būtų išversti laiku ir kokybiškai.
 • Organizuoti ir atlikti 2019 metų pirkimų plane numatytų viešųjų pirkimų procedūras.
 • Sumažinti viešųjų pirkimų skaičių 20 procentų.
 • Siekti sutaupyti bent 5 procentus LRVK suplanuotų viešiesiems pirkimams lėšų.
 • Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas LRVK darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
 • Pasibaigus mėnesiui parengti Informaciją apie pirkimo organizatorių atliktus pirkimus, kurių vertė didesnė kaip 500 eurų, ir Informaciją apie sutarčių, kurių vykdymo išlaidos siekia daugiau nei 1000 eurų per mėnesį, vykdymą ir pateikti Vyriausybės kancleriui ir kanclerio pavaduotojui.
 • Užtikrinti procesų valdymo diegimą padalinio procesuose pagal su atsakingu projektu vadovu suderintą tvarkaraštį.​
 • Siekti, kad viešųjų pirkimų komisijų atliekamos pirkimo procedūros būtų baigtos sudaroma pirkimo sutartimi.
 • Išgryninti Turto valdymo skyriaus procesus, paruošti procesų aprašymus 15 (penkiolika) procesų.
 • Patvirtinti LRV pastato renovacijos projektą strateginių projektų komisijoje.
 • Paskelbti LRV pastato renovacijos investicinio projekto pirkimą.
 • Paskelbti LRV pastato renovacijos techninio projekto viešąjį pirkimą.
 • Atnaujinti darbuotojų darbo vietas, bendrąsias erdves.

 

 • Teikti Vyriausybės kancleriui rekomendacijas dėl Vyriausybės kanceliarijos veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo
 • Stebėti ir kontroliuoti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimą
 • Dalyvauti rengiant vidaus audito procesų/veiklų aprašymus
 • Konsultuoti Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovus dėl vidaus kontrolės sukūrimo rengiant vidaus administravimo tvarkų taisykles, aprašus, pagal jų kuruojamas sritis
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13