BDAR
Close

 • Top management
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Giedrė Balčytytė
  Chancellor of the Government
          Vykinta Parčiauskaitė
  Adviser
  Rolandas Kriščiūnas
  First Deputy chancellor of the Government
          Ramunė Zaicevienė
  Chief specialist
  Alminas Mačiulis
  Deputy chancellor of the Government
          Edita Klimienė
  Chief specialist
  Vilmantas Vitkauskas
  Deputy Chancellor of the Government heading the National Crisis Management Centre
  *****
  Renata Inokaitienė
  Chief advisor on Finance Management
  Mantė Makauskaitė
  Chief advisor on International Partnerships / Reconstruction of Ukraine
 • International Relations and EU Group
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Kęstutis Vaškelevičius
  Head of the Group
 • National Crisis Management Centre
  Phone
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Vilmantas Vitkauskas
  Deputy Chancellor of the Government heading the National Crisis Management Centre
  Contact persons for the Coordination Commission for the Protection of Objects of Importance for National Security
 • Economic Policy Group
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Lina Liubauskaitė
  Head of the Group
 • Public Administration Group
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Jurgita Žilinskienė
  Head of the Group
 • Social Policy Group
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Eglė Neciunskienė
  Head of the Group
 • Governance Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
 • Strategic Management Group
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Daiva Žaromskytė-Rastenė
  Head of the Group
 • Government Communications Department
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Marius Gurskas
  Director
 • Legal group
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Deividas Kriaučiūnas
  Head of the Group
 • Government Meeting Organisation Unit
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Piotr Gerasimovič
  Head of the Unit
  • Document Management Unit
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Neringa Putramentienė
   Head of the Unit
  • Property Management Unit
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Marius Krutkis
   Head of the Unit
  • Public Procurement Unit
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Irena Runovič
   Head of the Unit
  • Personnel Management Unit
   Name surname
   Occupation
   Phone
   Cabinet no.
   Renata Sadzevičiūtė-Vilkelė
   Head of the Unit

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   • padėti Ministro Pirmininko kancleriui formuoti personalo valdymo politiką; 
   • padėti Ministro Pirmininko kancleriui valdyti personalą;
   • organizuoti Ministro Pirmininko tarnyboje žmoniškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Ministro Pirmininko tarnybos organizacinę kultūrą.

   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • atsižvelgdamas į Ministro Pirmininko tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Ministro Pirmininko kancleriui siūlymus dėl žmoniškųjų išteklių poreikio ir tinkamo panaudojimo;
   • kartu su kitais Ministro Pirmininko tarnybos padaliniais atlieka Ministro Pirmininko tarnybos padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal kompetenciją teikia Ministro Pirmininko kancleriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
   • atlieka Ministro Pirmininko tarnybos personalo sudėties analizę;
   • padeda Ministro Pirmininko tarnybos personalui įgyvendinti teisę į karjerą Ministro Pirmininko tarnyboje;
   • padeda Ministro Pirmininko kancleriui formuoti personalą;
   • padeda Ministro Pirmininko tarnybos padalinių vadovams vykdyti personalo integravimą Ministro Pirmininko tarnyboje;
   • padeda Ministro Pirmininko kancleriui formuoti Ministro Pirmininko tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro Ministro Pirmininko tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmoniškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
   • padeda Ministro Pirmininko kancleriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
   • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Ministro Pirmininko tarnybos vidaus tvarką ir padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
   • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
   • pagal kompetenciją kartu su kitais Ministro Pirmininko tarnybos padaliniais kontroliuoja, kaip laikomasi vidaus tvarkos taisyklių, teikia Ministro Pirmininko kancleriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Ministro Pirmininko tarnyboje gerinimo;
   • rengia Ministro Pirmininko tarnybos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Ministro Pirmininko tarnybos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
   • organizuoja Ministro Pirmininko tarnybos tarnautojų / darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
   • padeda Ministro Pirmininko kanclerio sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
   • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
   • Ministro Pirmininko kanclerio pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
   • organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimu dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
   • organizuoja Ministro Pirmininko tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   • organizuoja atostogų suteikimą Ministro Pirmininko tarnybos personalui, ministrams, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
   • padeda įgyvendinti Ministro Pirmininko tarnybos socialines ir kitas garantijas;
   • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Ministro Pirmininko tarnybos personalo, ministrų, Vyriausybės paskirtų asmenų asmens bylas;
   • pagal kompetenciją padeda Ministro Pirmininko kancleriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
   • pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
   • padeda Ministro Pirmininko kancleriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas;
   • pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko kanclerio, Ministro Pirmininko kanclerio pavaduotojų, Administravimo valdybos direktoriaus pavedimus.
 • Internal Audit Service
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Daiva Stalygienė
  Head of the Service

  Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

  • tikrinti ir vertinti, ar Vyriausybės kanceliarijoje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema pakankama ir veiksminga, ar jos veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  • teikti Vyriausybės kancleriui nešališką ir objektyvią informaciją, išvadas ir rekomendacijas dėl Vyriausybės kanceliarijos vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Vyriausybės kanceliarijos padaliniuose, jai pavaldžiuose ir valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • tikrina ir vertina Vyriausybės kanceliarijos ir jai pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
  • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo racionalumą, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.) ir rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
  • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; 
  • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos ir užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
  • turto apskaitą ir jo apsaugą;
  • informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą, informacinių sistemų projektus;
  • atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomus patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
  • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus ir tobulinti Vyriausybės kanceliarijos ir jai pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą bei vidaus kontrolę;
  • analizuoja Vyriausybės kanceliarijos veiklos trūkumus, dėl kurių Vyriausybės kanceliarijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Vyriausybės kancleriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
  • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą; 
  • vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
  • rengia skyriaus veiklos ataskaitą;
  • organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir nustatyta tvarka perdavimą į archyvą;
  • atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Vyriausybės kanclerio nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
  • Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, palaikydamas glaudžius ryšius su Vyriausybės kanceliarijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.
 • Prime Minister's Protocol Unit
  Name surname
  Occupation
  Phone
  Cabinet no.
  Rasa Mikuckaitė
  Head of the Unit
Last updated: 04-08-2023