Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį analitinio, tarpinstitucinio koordinavimo, verslo aplinkos gerinimo ir kontrolės srityse darbo patirtį;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą,  viešųjų finansų kontrolės sistema;
•    sugebėti analizuoti viešųjų finansų srities pažeidimus; analizuoti reiškinius, darančius įtaką nacionalinio biudžeto pajamoms, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir kitų fondų įplaukoms, nustatyti tendencijas;
•    mokėti atlikti mokesčių administravimo gerinimo ir mokesčių teisinės bazės sutvarkymo ir  finansų kontrolės srityse įvertinimą, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    išmanyti žmogiškųjų išteklių, informacinių sistemų, programų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;
•    gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B1 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „ Visiškai slaptai“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    kartu su Vyriausybės kancleriu, jo pavaduotojais, Ministro Pirmininko patarėjais padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Vyriausybės ir Vyriausybės kanclerio veiklos prioritetus šešėlinės ekonomikos klausimais;
•    dalyvauja inicijuojant struktūrines reformas, analizuoja Lietuvos ekonomikos ir viešųjų paslaugų problemas, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, koordinuoja struktūrinių reformų parengimą ir įgyvendinimą;
•    padeda Ministrui Pirmininkui formuluoti strategines pagal priskirtą veiklą politikos kryptis;
•    Ministro Pirmininko arba Vyriausybės kanclerio pavedimu inicijuoja darbo grupių grupės kompetencijai priskirtų veiklos sričių problemoms nagrinėti sudarymą, organizuoja jų veiklą, koordinuoja pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo eigą;
•    inicijuoja sistemines analizes: šešėlinės ekonomikos, verslo aplinkos gerinimo, investicijų pritraukimo, eksporto skatinimo klausimais srityje, analizuoja problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas, teikia analitines išvadas ir pasiūlymus Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui;
•    organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų priskirtoje srityje politikos klausimais įgyvendinimą;
•    tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų priskirtoje veiklos srityje;
•    pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas), pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;
•    dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir (ar) metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų;
•    pagal kompetenciją teikia konsultacijas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo bei Vyriausybės programos įgyvendinimo klausimais;
•    pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą;
•    pavedus nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kancleriui spręsti klausimus ir rengia dėl jų atitinkamus pasiūlymus;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;
•    užtikrina padalinio atliekamų veiklų metu tinkamą asmens duomenų tvarkymą, įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje tvarkos aprašo nuostatas  bei  duomenų tvarkymo veiklos įrašuose esančios informacijos savalaikį pateikimą ir  atnaujinimą bei  duomenų saugumo priemonių įgyvendinimą;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.