Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį regionų plėtros srityje;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, institucijų valdymą, regionų plėtrą;
•    būti susipažinęs su ES reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ES regionų plėtrą ir ES paramos teikimą šioje srityje;
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    išmanyti programų ir projektų valdymo principus;
•    gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu pagal Europasą;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•    kartu su Vyriausybės kancleriu, jo pavaduotojais, Vyriausybės kanceliarijos padalinių vadovais, Ministro Pirmininko patarėjais padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Vyriausybės ir Vyriausybės kanclerio veiklos prioritetus regionų plėtros klausimais;
•    dalyvauja nustatant metodologinius principus, rengiant strateginio planavimo dokumentus ir teisės aktų projektus regionų plėtros srityje;
•    aktyviai dalyvauja nustatant strategines regionų plėtros politikos kryptis, teikia įžvalgas ir pasiūlymus dėl regionų plėtros tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo, koordinuoja jų įgyvendinimą;
•    vertina Vyriausybei pateiktus teisės aktų projektus regionų plėtros srityje, įskaitant dėl ES struktūrinių ir investicinių fondų lėšų panaudojimo regionų plėtrai tobulinimo;
•    vertina Nacionalinės regionų tarybos darbotvarkės klausimus ir teikia pasiūlymus Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui;
•    inicijuoja sistemines analizes regionų plėtros srityje, analizuoja regionų plėtros problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui;
•    inicijuoja ir koordinuoja vertinimus dėl savivaldybių investicinių pajėgumo stiprinimo bei finansinės ir kitos paramos teikimo, siekiant skatinti Lietuvos teritorinę sanglaudą;
•    analizuoja regionų plėtros skatinimo, ES struktūrinių ir investicinių  fondų, kitos dvišalės ir daugiašalės tarptautinės paramos bei biudžeto lėšų efektyvaus panaudojimo ir regionų plėtros prioritetų formavimo bei finansinės paramos teikimo mechanizmo kūrimą po 2020 metų ir  teikia išvadas ir pasiūlymus tiesioginiam vadovui;
•    organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio bei pilotinių / inovatyvių iniciatyvų regionų plėtros klausimais įgyvendinimą;
•    koordinuoja tarptautines iniciatyvas regionų plėtros tarpvalstybinės sąveikos didinimo, tarpvalstybinių barjerų mažinimo ir kitais regionų plėtros klausimais;
•    pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas), pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;
•    dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir (ar) metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose, tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų regionų plėtros srityje;
•    užtikrina padalinio atliekamų veiklų metu tinkamą asmens duomenų tvarkymą, įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje tvarkos aprašo nuostatas  bei  duomenų tvarkymo veiklos įrašuose esančios informacijos savalaikį pateikimą ir  atnaujinimą bei  duomenų saugumo priemonių įgyvendinimą;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.