Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį informacinių sistemų kūrimo/diegimo projektų valdymo srityje;
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo informacinių sistemų kūrimo/diegimo projekto darbo grupei patirtį;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    išmanyti projektinio valdymo principus;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    turėti patirties sprendžiant kompleksines problemas, gebėti spręsti konfliktines situacijas, būti atspariam neapibrėžtumui ir stresui;
•    turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti telkti komandą bendram tikslui ir formuluoti užduotis;
•    gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą.

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

•    kartu su kitais Vyriausybės kanceliarijos padaliniais įgyvendina pavestus projektus ir programas ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl projektuose ar programose identifikuotų rizikų ar problemų suvaldymo, atsižvelgiant į teisės aktuose Vyriausybės kanceliarijai nustatytus uždavinius;
•    teikia pasiūlymus dėl jam pavestų projektų ir programų priemonių įgyvendinimo terminų ir reikalingų finansinių išteklių;
•    vykdo jam priskirtų strateginių didelės apimties ir sudėtingų projektų tarpinių rezultatų, asignavimų panaudojimo ir veiklų įgyvendinimo stebėseną;
•    pagal kompetenciją inicijuoja su priskirtais projektais susijusių socialinių ir ekonominių problemų analizę ir jos sprendimų alternatyvų vertinimą;
•    vadovaudamasis projektinio valdymo principais, planuoja paskirtų projektų įgyvendinimo priemones, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei atsako už suplanuotų rezultatų pasiekimą laiku;
•    telkia ir formuoja tarpinstitucines komandas su ministerijomis ir kitomis viešojo valdymo institucijomis, atsakingomis už priskirtų projektų priemonių įgyvendinimą, teikia metodologinę ir ekspertinę pagalbą;  
•    pagal kompetenciją valdo ir/ar įgyvendina projektus Vyriausybės kanceliarijoje, ministerijose ir kitose Vyriausybei atskaitingose ir pavaldžiose institucijose, padeda nustatyti trūkumus, teikia tobulinimo pasiūlymus;
•    pagal kompetenciją prižiūri projektų, programų valdymo Vyriausybėje taisykles (metodiką ir naudojamus įrankius) ir užtikrina jų laikymąsi bei tobulinimą;
•    pagal kompetenciją rengia ir organizuoja mokymus ir konsultacijas projektų, programų valdymo srityje Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų Vyriausybei atskaitingų bei pavaldžių institucijų darbuotojams, užtikrinant projektų valdymo kompetencijų ugdymą viešajame sektoriuje;
•    pagal kompetenciją atlieka priskirtų Vyriausybės projektų valdymo funkcijas (prioritetų nustatymą, eigos stebėsena ir kontrolę, pokyčių valdymą, sisteminių rizikų valdymą, analizę ir portfelio valdymo optimizavimą);
•    organizuoja priskirtų projektų įgyvendinimo pažangos aptarimus ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti iškilusias problemas;
•    sprendžia iškilusius tarpinstitucinius nesutarimus ir prireikus formuoja pozicijas Vyriausybei;
•    iniciatyviai bendradarbiauja su suinteresuotomis šalimis;
•    pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente nurodytas funkcijas ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vadovo pavedimus ir nurodymus.